Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Gimnáziumi tájékoztató

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban 1991-ben indult a hatosztályos gimnáziumi képzés két párhuzamos osztállyal. A 2021/2022-es tanévben is elindítunk két hetedikes osztályt.

 

Elsősorban azoknak az általános iskolák hatodik osztályát végző tanulóknak a jelentkezését várjuk, akiknek az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi bizonyítványi alapján a tanulmányi átlaga eléri a legalább a 4,2-os eredményt. Előnyt jelent, ha valamely tantárgyi területen kimagasló teljesítményt nyújtottak.

 

Pedagógiai programunk két pillére: a differenciált képzés és az egyéni bánásmód. A hagyományos osztályfőnökökkel szemben iskolánkban évfolyamfelelősi rendszer működik. Ők pedagógiai végzettségű, saját osztályaikban szaktárgyat nem, vagy csak kis óraszámban tanító kollégák, akiknek alacsonyabb számú szaktárgyi órájuk mellett tágabb időkeret áll rendelkezésükre a szülőkkel, szaktanárokkal, diákokkal való személyes kapcsolattartásra, egyéb foglalkozások tartására. Kiemelkedő szerepük van a rájuk bízott serdülők személyiségformálásában, önismeretük, reális énképük kialakításában. Mentorként segítik tanítványaikat, a mindennapokban és a szabadidő hasznos eltöltésében is.

 

Intézményünk célja, hogy mindenki képességeinek megfelelő ütemben haladhasson, és így tudja teljesíteni a kétszintű érettségi vizsgák követelményeit. Ezért a minden diák számára kötelező egységes és a differenciált egyéni képzés egymás melletti megvalósítását kínáljuk a nálunk tanulóknak. Diákjaink – a továbbtanulási szándékuknak megfelelő tudományterületen – a gimnáziumi alapismereteket meghaladó tájékozottságra tehetnek szert. Fontosnak tartjuk, hogy ebben az örökké változó világban a felnövekvő nemzedék megtalálja a helyét, képes legyen a társadalom új realitásaihoz alkalmazkodni.

 

Infokommunikációs eszközeink évről-évre bővülnek, melyeket egyre szélesebb körben tudunk alkalmazni az oktatás számos területén. Képzési rendszerünk és szakmailag jól felkészült, gyermekközpontú szemlélettel rendelkező tantestületünk sokoldalú tudás elsajátításában segíti az itt tanulókat. Az elmúlt évek fejlesztő munkájának eredményeit igazolják diákjaink kétszintű érettségi rendszerben nyújtott teljesítményei, valamint a kiemelkedően jó továbbtanulási statisztikák.

 

Intézményünk 1992-től Környezetvédelmi Oktatóközpont és mára már Örökös Ökoiskola.

 

A természet-és környezetvédelem, valamint a környezettudatos nevelés kiemelt helyet kapott az iskola Pedagógiai Programjában és mindennapi gyakorlatában is. A 2011-2012-es tanévtől az ELTE külső gyakorlóhelye lett iskolánk. A 2015-16-os tanévben évfolyamfelelősi rendszerünk és ökológiai terepgyakorlataink évtizedes hagyományai alapján Referencia-intézményi minősítést kaptunk.

 

A Bethlenbe járó diákok rendkívül gazdag gimnáziumi éveket mondhatnak magukénak.

 

A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését biztosítja iskolánkban a számtalan szakkör, tehetséggondozó foglalkozás, kamarakórus, színjátszókör, sportfoglalkozás, terepgyakorlat, külföldi utazás, tábor és kirándulás. Biztonságos, közlekedési szempontból jól megközelíthető, barátságos iskolaépületben tanulhatnak itt a diákok akár hattól tizennyolc éves korig.

 

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt, több mint húsz év alatt eredményeivel és légkörével népszerű, keresett intézmény lett.

 

 

Magam és Kollégáim nevében szeretettel várom érdeklődésüket, és kívánom, hogy gyermekük jövőjének alakításában a legjobb döntést hozzák!

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1.                                     Bánáti István                                                                                                                              Igazgató

Iskolánk képzési rendszeréről

 

 

Differenciált egyéni képzés

Pedagógiai szempontból két korosztályt különböztetünk meg:

Alapozó évek: 7-8-9. évfolyam (idegen nyelvből normál és intenzív csoportok)

A differenciálódás évei: 10-11-12. évfolyam:

-           humán és reál csoportok

-           felkészítés a kétszintű érettségire

A differenciálódás szempontjai: a tanuló érdeklődési köre és az addig elért eredményei alapján a diák kiválaszthatja, hogy melyik differenciált foglalkozáson, ill. képzésen kíván részt venni.

 

Kötelezően választható differenciált foglalkozások: szervesen kapcsolódnak a tanítási anyaghoz, és annak differenciált szintű oktatását valósítják meg. Beépülnek a délelőtti képzés órarendjébe.

Az alapozó évek végére spontán kialakulnak a felső évfolyamokon már tudatosan működő humán- és reál- csoportok. Ez azt jelenti, hogy a 10. évfolyamtól a humán, a reál, és a normál tematika szerinti továbbhaladásra van lehetőség.

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés: A differenciált órák további felkészítő foglalkozásokkal egészülnek ki. A kialakult humán-, ill. reálcsoportok, a különböző fakultációs órák, és a választható nyelvórák teremtik meg a lehetőséget az emelt szintű érettségi vizsgákra és a nyelvvizsgára való felkészülésre is.

 

Választható tantárgyak: ezeken a foglalkozásokon a részvétel fakultatív. Ha valaki választotta ezt az órát, akkor épp úgy kötelező lesz számára egész éven át, mint bármely más tanítási óra. Ezek az órák nem feltétlenül kapcsolódnak a délelőtti tanításhoz, többnyire az ebédszünet utáni időszakban kerülnek megtartásra. A tanulók félévkor és a tanév végén is osztályzatot kapnak.

 

Egyéb foglalkozások: A délelőtti óráktól független, valamely érdeklődési kör köré szerveződő csoportok (pl. színjátszó-kör). A foglalkozások alkalmával külön figyelmet fordítunk a képességfejlesztésre és a tehetséggondozásra. A jelentkezés – a meghirdetéstől függően – fél vagy egész éves részvételt jelent.

 

 

Vizsgarendszerünk:

 

A színvonalas érettségi vizsga érdekében rendszeresen tantárgyi vizsgákat tesznek tanulóink:

-           10. félév: matematika szóbeli vizsga

-           10. év vége: komplex természettudományi szóbeli vizsga

-           12. év őszi: 2. idegen nyelv szóbeli vizsga;

-           12. félév: „kisérettségi” (magyar nyelv és irodalomból, történelemből írásbeli és szóbeli; matematika írásbeli).

 

 

 

 

Választható idegen nyelvek:

felmenő rendszerben az új NAT szerint:

 

 

angol

1. id.nyelv óra/hét

angol

2. id.nyelv óra/hét

német

1. id.nyelv óra/hét

német

2. id.nyelv óra/hét

francia

2. id.nyelv óra/hét

7. évfolyam

5

-

5

-

-

8. évfolyam

5

-

5

-

-

9. évfolyam

5

3

5

3

3

10. évfolyam

5

3

5

3

3

11. évfolyam

5

3

5

3

3

12. évfolyam

5

3

5

3

3

 

Iskolánkban az idegen nyelv oktatását fontosnak tartjuk. Diákjaink többsége kommunikációképes nyelvtudással indul a kétszintű érettségire és készülhet a nyelvvizsgára.

A sikeres nyelvtanulást bontott csoportok segítik.

A második idegen nyelv tanulására a 9. évfolyamon kerül sor. Számos kulturális program, külföldi utazás, témahét, külföldiekkel való személyes találkozó, idegen nyelvi fakultációk és versenyek segítik az eredményes nyelvtanulást.

 

Legfontosabb időpontok

 

 

2020. 11. 02.                          Regisztráció nyílt napokra a honlapon feltüntetett módon

 

 

 

2020. 11. 10.                          Nyílt nap 8:00-12:00:

 

                                               8:00-8:45: közös tájékoztató az aulában

 

                                               9:00-11:45: 3 tanítási órát lehet meglátogatni  

2020. 11. 11.                           8:00-11:45: 4 választható tanítási óra látogatása

 

2020. 12.. 04.         A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

 

 

2021. 01. 23. 10:00                Központi írásbeli felvételi vizsga.

FIGYELEM! Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést!

 

 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulóknál a Köznevelési Törvény szerint járunk el. Kérjük, hogy a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát!

 

 

2021. 01. 28. 14:00                Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Csak azoknak a tanulóknak, akik alapos ok miatt nem tudtak részt venni az előző írásbelin.

 

2021. 01. 29. 08:00-16:00      Dolgozatok megtekintése iskolánkban. Írásbeli eredmények közzététele (honlapunkon, valamint az iskola hirdetőtábláján) és a vizsga eredményét igazoló lapok átvétele.

 

2021. 02. 02. 16:00-ig            A dolgozatok javításával kapcsolatos esetleges fellebbezések benyújtásának határideje

2021. 02. 08.                          Értesítés az írásbeli felvételi vizsga eredményéről.

2021. 02. 19.                          Felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje

 

2021. 02. 19.                          Tanulói adatlapok továbbítása a Hivatalnak,

tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak

 

2021. 02. 22.                          Szóbeli vizsgára behívottak névsorának közzététele (honlapunkon, valamint az iskola hirdetőtábláján)

 

2021. 02.24-től kezdődően  Szóbeli vizsga a hatosztályos gimnáziumba      jelentkezőknek

 

2021. 03. 16.                          A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

2021. 03. 22-23.                   Tanulói adatlapok módosításának lehetősége.

 

2021. 04. 30.                          A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 


 

2021. 06. 22-24.                     Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

A jelentkezés módja:

Gimnáziumi osztályainkba évek óta túljelentkezés van, ezért a pontszámok kialakításánál három összetevőt veszünk figyelembe:

1.      Az egységes írásbeli felvételi (matematika és szövegértés),

2.      az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) és a

3.      szóbeli felvételi alapján a legjobb eredményt elérő tanulók kerülhetnek be iskolánkba.

 

Pontok megszerzésének lehetősége:

Hozott pontok (50 pont) (25%) az ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok összege adja. A beszámított tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret és egy idegen nyelv.

 

 

 

Egységes írásbeli felvételi: matematikából és szövegértésből (2 x 50 pont) (50%)

 

 

 

Szóbeli felvételi: 50 pont (25%)       Összesen 200 pont érhető el.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgára a központilag kiadott jelentkezési lap benyújtásával lehet jelentkezni, melyet a www.oktatas.hu

honlapról lehet kinyomtatni. A kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2019. december 6-ig lehet leadni.

 

Ez csak a központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezésre szolgál, NEM azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal!

 

 

 

A központi írásbeli feladatsora és javítókulcsa egységes. A vizsga eredményét igazoló lapot csak a vizsga helyszínéül szolgáló iskola jogosult kiállítani, és csak ott lehet személyesen átvenni. Iskolánkban: 2021. 01. 29. 08:00-16:00 között!

 

Központi írásbeli felvételi vizsgára bármelyik vizsgáztatásra kijelölt iskolában lehet jelentkezni függetlenül attól, hogy később melyik iskolába kíván jelentkezni a tanuló.

 

 

 

Az írásbeli vizsga a gimnázium épületében (XI. ker. Bartók Béla út. 141.) 2021. január 23-án 10 órakor kezdődik!

 

A vizsga két részből áll:

1.      45 perces központilag összeállított egységes szövegértési feladatlap;

2.      45 perces központilag összeállított matematika feladatsor.

 

A pótló írásbeli vizsgára 2021. 01. 28-án 14 órakor kerül sor. A pótló írásbeli vizsgán csak azok a diákok vehetnek részt, akik előzőleg nekik fel nem róható ok – pl.: orvos által igazolt betegség- miatt nem tudtak a rendes írásbeli vizsgán megjelenni.

 

A jelentkezők írásbeli vizsgán elért eredményeit 2021. 01. 29-én az iskola bejáratánál lévő tájékoztató táblán, valamint honlapunkon tesszük közzé. A kijavított dolgozatok eredményéről szóló igazolások átvételére és igény szerint a dolgozatok megtekintésére 2021. 01. 29-én 8-16 óra között van lehetőség. A javítással kapcsolatos esetleges fellebbezéseket 2021. 02. 02-án 16 óráig lehet írásban leadni az iskola titkárságán.

 

 

 

 

Az iskolánkba felvételiző diákok jelentkezésének határideje: 2021. 02.19 !

 

A szóbeli meghallgatásra: 2021. 02.24 -től kerül sorra.

A szóbeli meghallgatások beosztása 2021. 02. 22. 14 órától tekinthető meg honlapunkon, valamint az iskolában elhelyezett hirdetőtáblán.

 

 

A felvételi rangsor felállítása során -pontegyenlőség esetén- az általános iskolát nálunk végző diákok előnyt élveznek!

 

Iskolánkban szóbeli felvételire előkészítő foglalkozásokon lehet részt venni az alábbi időpontokban:

 

2021. január 27-én      15-től 17 óráig;

 

2021. február 3-án      15-től 17 óráig;

 

2021. február 10-én    15-től 17 óráig;

 

2021. február 17-én    15-től 17 óráig.


A csoport egyik fele matematikával kezd, míg a másik a szövegértéssel. - 16 órakor cserélnek.

 

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

-          Jelentkezési lap;

-          Tanulói adatlap.

-      5. osztályos bizonyítvány másolata

-      6. osztályos félévi értesítő másolata

-      Értékelő lap (központi írásbeli eredményéről)

-    Fénykép a jelentkezőről (az eljárás lezárása után megsemmisítjük, vagy kérésre visszaadjuk)


Egy Jelentkezési lapon csak egy iskolát lehet feltüntetni.

Az adatokat nagyon pontosan kell kitölteni, mert módosításra nincs lehetőség.

A Jelentkezési lapon szereplő adatok hitelességéért a szülők vállalnak felelősséget!

Jelentkezési lapot annyi példányban kell kitölteni, ahány iskolába felvételizni szándékozik a tanuló. Nem kell feltétlenül visszajuttatni az általános iskolának, lehet egyénileg is elvinni abba az intézménybe, ahol tovább szeretne tanulni a gyermek.

 

A Tanulói adatlapból csak egyet kell kitölteni.

Jelentkezési sorrendbe állítva kell megjelölni az iskolákat!

Ezt is lehet egyénileg elküldeni a Felvételi Központba (9001 Győr, Pf.681.)

 

Azok a tanulók, akik az írásbelit nem a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban írják, az intézményünkbe való felvételi jelentkezési lapjukhoz feltétlenül csatolják a vizsga eredményét tartalmazó „Értékelő Lap” másolatát!

 

 

Kérjük, hogy hozzanak számunkra egy fényképet is a gyermekről!

 

 

A jelentkezés határideje 2021. február 19 !!!

Kérjük, eddig az időpontig juttassák el a jelentkezési lapokat személyesen az iskola titkárságára, vagy postai úton az iskola címére!

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés

Fontosabb dátumok

 

A tájékoztató végén találhatóak.

Bethlenes hagyományok
  • Czakó Éva matematikai emlékverseny
  • Gólyatábor, gólyabál
  • Terepgyakorlatok biológiából és földrajzból
  • Tanulmányi és sportversenyeken való részvétel
  • Cserelátogatások külföldi testvériskoláinknál
  • Bethlen nap
  • Karácsonyi és tavaszi hangversenyek
  • Szalagavató bál
  • „Éjszakai kosárlabda”, házi bajnokságok