Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Házirend

Bevezető rendelkezések

A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!
 
A Házirendet: (ktv. 40.§ (9))
 • az iskola igazgatója készíti el,
 • és a nevelőtestület fogadja el.(ktv. 57.§ (1)f.)
 • Diákönkormányzat, az Iskolaszék egyetértési jogot gyakorol. (ktv. 61.§ (3); ktv. 64.§ (3))
 • A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.(ktv. 102.§ (2))
 
Ezen házirend:
 • a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény;
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet;
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000.(V. 24.) OM rendelet;
 • továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései;
 • 10/1994.(V.14.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről;
 • 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről alapján készült.
 
A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.
 
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek ismertetni a Házirend szövegét.
Beiratkozáskor a tanuló, vagy a szülő kézhez kapja a Házirend egy példányát. (ktv. 42.§ (12))
A Házirend egy példányát a portán vagy az iskola honlapján tekinthetik meg a szülők és a tanulók. (11/94 MKM r. 8.§ (1))
Az osztályfőnökök és évfolyamfelelősök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket a Házirendben foglaltakról. (ktv. 14.§ (1)a)
 
 

Az Intézmény adatai

 • neve: .
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
 • székhelye:
1115 Budapest, Bartók Béla út 141.
 • alapító szerve
Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat
 • felügyeleti szerve
Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
 

Az iskola nagyobb tanulóközösségei

 • A tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25 %-a. (ktv. 59.§ (5))
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket.
 

Jogok és kötelességek

A tanulók jogai

 
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
 • színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,
 • igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés),
 • napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön,
 • személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára,
 • tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
 • érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,
 • vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön,
 • részt vegyen tanulmányi versenyeken,
 • 1-8. évfolyamon napi 1; 9-12. évfolyamig napi 2 "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,
 • kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja, ebbe nem számít bele a tanár igazolt hiányzása,
 • szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, melyhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,
 • véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,
 • képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
 • választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
 • kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,
 • kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, tanulmányi szerződést kössön, szabad idejében munkát vállalhasson,
 • egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, évfolyamfelelőse, a gyermekvédelmi felelős és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét,
 • családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön,
 • kérheti átvételét más iskolába.
 

Tanulói jogok gyakorlása

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon a szaktanárától, az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.
Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik.
Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat.
A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50%-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály, 30 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.
Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.
 • Diákkör létrehozását minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti.
 • Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.
 • A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.
 • A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.
 • A diákkör engedélyezéséhez szükséges adatok:
  • Célja, (melynek az iskola szellemiségébe kell illeszkednie)
  • Felelős vezető neve
  • Mikor és hol kívánnak összejönni
  • Pontos létszám

Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a) - d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják.
 
 

A tanulók kötelessége

 • betartani az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
 • tiszteletben tartani az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait, és tiszteletben tartani emberi méltóságukat, jogaikat, köszöntse illendően őket,
 • részt venni a tanórákon, a kötelező és választott foglalkozásokon,
 • rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tenni - képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
 • érdemjegyeit naprakészen vezetni ellenőrzőjében,
 • az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védeni az iskola felszereléseit, berendezési tárgyait, létesítményeit, rendeltetésszerűen használni, vigyázni azok állagának megőrzésére, óvni a kulturált környezetet,
 • az iskola berendezési tárgyait és eszközeit rendeltetésszerűen használni, vigyázni azok állagának megőrzésére,
 • magatartásával elősegíteni a tanuláshoz szükséges külső feltételek létrejöttét: figyelem, csend, rend, fegyelem,
 • megtartani az iskolai, tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon az iskola helységeinek és az iskolához tartozó területeknek a használati rendjét
 • a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozni,
 • segíteni intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését,
 • védeni saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkohol, kábítószer stb. fogyasztása az iskola területén és minden az iskola által szervezett programon,
 • elsajátítani és alkalmazni az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –, ha megsérült;
 • az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben megjelenni.
 • Bármely okból való hiányzás esetén a tananyagot pótolni.
 
A tanulók az iskolai ünnepélyeken, szalagavatón, a ballagáson és az érettségi vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg. Ez a következőket jelenti: sötét nadrág, illetve szoknya; fehér ing, illetve blúz, valamint az iskolai nyakkendő.
 
Tanításhoz nem tartozó felszerelést, híradástechnikai eszközt, nagy értékű ékszert, számottevő mennyiségű pénzt nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
 
A tanítási órán étel, ital fogyasztása tilos.
 
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.
 
A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.
 
 

Az iskola munkarendje

Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján, összhangban az Oktatási Törvény aktuális rendelkezéseivel. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni és az iskola éves munkarendjében kell nyilvánosságra hozni a tanév helyi rendjével együtt.
A tanítás általában 800 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát.
 
Az iskola épületét a tanuló csak a kötelező és választott óráinak befejezése után hagyhatja el. Minden más esetben az Általános működési szabályok című részben leírtak az irányadók.
 

Térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályok

A napközis térítési díjakat és a befizetések időpontját a tanév elején hozzuk nyilvánosságra. A befizetés havonta történik az iskolában meghatározott és szeptember elején kihirdetett éves munkarend szerint.
A Közoktatási Törvény Rm 4/A § (1) értelmében a törvényben szabályozott esetekben a térítési és tandíj be- és visszafizetése a pénztári órák rendje szerint történik.
 
 

Óraközi szünetek

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.
Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornaterem), jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola területét az utca felé nem hagyhatják el. Ettől eltérni az Általános működési szabályokban leírt módon lehetséges.
 
A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.
 
A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a hangoskodást, valamint minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat.
 
Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.
 
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy a pénztárban a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.
 
Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettes(ei)t azonnal is megkereshetik.
 
Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló.
 
A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra is a tanulókkal való egyeztetés után.
 
Az emeltszintű érettségire felkészítő valamint a rendkívüli tárgyak órái általában délután vannak, vagy a tanítás első illetve utolsó óráihoz kapcsolódhatnak.
 
A tanításon kívüli foglalkozások rendje:
 • a tanuló a foglalkozást tartó tanár vezetésével, a kijelölt helyen vesz részt a foglalkozáson,
 • a foglalkozás végén a foglalkozást vezető tanár a termet bezáratja.
 
A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.
 
Az iskola tanulóinak étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az óraközi szünetekben tart nyitva, az ebédlő igénybevételére az ebédlői rend szerint van lehetőség.
 
 

Általános működési szabályok

 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok

 
Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket már első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként!)
Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet.
 
Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak tanári engedéllyel hagyhatják el. Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség. Kivételt képez ez alól az igazgató rendkívüli engedélye.
 
A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, korrepetálások és felzárkóztatók, amelyekre minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet, melyet az igazgató engedélyez. A tanulószobai foglalkozásokon és a napköziben való részvételre is ezek a mérvadóak.
 
Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.
 
Ha a tanulónak a szülő írásbeli kérésére és az osztályfőnök vagy évfolyamfelelős engedélyével tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez stb.) akkor az engedélyt kiadó tanár a naplóba köteles beírni a távozás okát és pontos idejét.
 
A számítógép terem sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel.
 
 

Étkezések rendje

 
Az étkezések ideje 1145-1430 között.
Napközisek csak csoportosan étkezhetnek.
A menzások a kijelölt asztaloknál foglalhatnak helyet.
Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet.
 
A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz.
 
 

Az iskola helyiségeinek használata

A helyiségeket délelőtt órarend szerint, délutáni foglalkozásokon az előre meghatározott módon és időben lehet igénybe venni.
Az iskolai munkarendben meghatározott foglalkozásokon kívüli esetekben az iskolavezetéssel kell egyeztetni.
Az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken szigorúan tilos:
 • dohányzás,
 • alkohol fogyasztása,
 • drog fogyasztása,
 • a törvény által tiltott jelképek viselése,
 • és minden olyan viselkedés, amely az általánosan elfogadott magatartási és erkölcsi normákba ütközik.
 
 

A tanításhoz, tanuláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak:

 
Ezekért az iskola felelősséget nem vállal.
Használatuk a tanítási órákon nem megengedett. Aki a tiltás ellenére használja fegyelmi vétséget követ el.
 
 

Egészségvédelem

 
A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői rendelés van.
 
 

Balesetvédelem

 
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával.
A számítástechnikai, könyvtári és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak.
A diákok az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
 
 

Vagyonvédelem, kártérítés

 
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni.
Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.
 
 

A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok

 
 • A ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani. Az ismételt felszólítás ellenére nyitva tartott szekrények használói a tanév hátralevő idejére a használati jogot elveszítik. A szekrénykulcsot a tanulók év elején megkapják, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfőnöknek leadni. A kulcs elvesztése esetén a diákok saját költségükön kötelesek pótolni azt.
 • A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az osztályfőnök, évfolyamfelelős illetve az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a szekrényt használó diák jelenlétében.
 • A szekrények pótkulcsai az erre rendszeresített szekrényben vannak elhelyezve.
 
 

Egyéb előírások

 
Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni.
Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával.
Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, azt az óra alatt bekapcsolni tilos.
A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.
A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős.
A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.
A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása.
 
A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók.
A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden veszélyforrást és balesetet jelentsenek.
A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. Ennek betartatása a szaktanár és a hetes kötelessége.
A termet átrendező osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést.
 

Ellenőrző könyv

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.
A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni.
Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett – az 1-6. évfolyam számára 18.00 óráig, míg 7–12. évfolyam számára 21.00 óráig tarthatók. Ettől eltérő időpontban és időtartamban csak külön igazgatói engedéllyel tartható.
 
A tantermek dekorációja intézményhez illő és kulturált kell legyen.
 
 

A hetesek kötelességei

 • A két hetes feladatát megosztva teljesíti.
 • Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz) a tiszta, kultúrált környezetet (szellőztetés stb.)
 • Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
 • Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.
 • Felírják a táblára a dátumot, az óraszámot és a hiányzók nevét.
 • Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után legkésőbb 5 perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát.
 • Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.
 • Távozáskor lekapcsolják a világítást.
 • Az utolsó óra után bezárják az ablakot.
 • Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.
 • A hetesi kötelesség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról.
 • A hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót az osztályterembe, vagy a tanári szobába.
Az arra kijelölt időpontban, helyen és módon kiürítik a műanyagpalackok gyűjtésére szolgáló tartókat.
A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.
 
 

Késés

 
A késés a becsengetés utáni órára való beérkezést jelenti..
A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra.
A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.
Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható!
 
 

Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek

 
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást a szülővel is alá kell íratni.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 alkalomig az osztályfőnök, 3 alkalomnál több távolmaradás esetén az igazgató adhat előzetes írásos szülői/gondviselői kérés alapján.
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök illetve az évfolyamfelelős jogosult.
A mulasztás igazolható, ha:
 • a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.,
 • a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,
 • a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
A szülő (gondviselő) köteles a mulasztás első napján értesíteni az osztályfőnököt, illetve évfolyamfelelőst az iskola hivatalos telefonszámán. Közölnie kell a hiányzás okát és várható időtartamát.
 
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek, illetve évfolyamfelelősüknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő harmadik tanítási napon.
 
Ha az igazolatlan mulasztás 30 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet).
 
Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie kell.
 
Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.
Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Háromszori késés egy igazolatlan órának minősül. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti.
A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.
Igazolt mulasztásnak számít, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló.
Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét.
 
A szülő nagyon indokolt esetben egy tanévben összesen három alkalmat igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia.
Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell:
 • 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 lehet
 • 8 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet
 • 12 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet
 • 20 óra esetén tantestületi megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet.
Ha a nem tanköteles korú tanuló az igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát (egy tárgy esetén az ötöt) az osztályfőnök, évfolyamfelelős ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök illetve évfolyamfelelős már az első óra után ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt és a szülőt értesíteni.
Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót törölni kell az iskola tanulóinak sorából, kivéve a tanköteles korúakat.
Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.
Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét.
 
Az OKTV-re jelentkező tanuló a szaktanár javaslata alapján a verseny délelőttjére felmentést kaphat.
 
 

Tanulmányi kötelezettségek

 
Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben meghatározott mértéket:
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:
 • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
 • hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy a osztályozó vizsgát tehet.
Az osztályozó vizsga teljesítésének ideje:
 • félévkor: február 1-15.
 • a tanítási év vége vagy a javítóvizsgák ideje.
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.
 
 

A tanuló fegyelmi felelőssége

 
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak:
 
 

Fegyelmező intézkedés

(A pedagógiai programban megfogalmazottak szerint.)
 • szóbeli figyelmeztetés,
 • írásbeli figyelmeztetés:
  • Osztályfőnöki/évfolyamfelelősi, szaktanári figyelmeztetés odaítéléséről az osztályfőnök/évfolyamfelelős, szaktanár dönt a fegyelmi vétségek alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is.
  • Igazgatói figyelmeztetés.
 • írásbeli intés:
  • Osztályfőnöki/évfolyamfelelősi intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot.
  • Igazgatói intő.
 • megbízás visszavonása.
 
 

Fegyelmi büntetés

 
 • megrovás,
 • szigorú megrovás,
 • áthelyezés az évfolyam másik osztályába,
 • áthelyezés másik, azonos típusú iskolába,
 • kizárás az iskolából.
 
A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az Igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.
A fegyelmi eljárás során Az 1993. évi LXXX. törvény 76. § szerint kell eljárni.
 
 

Dohányzás, alkohol, drog használatának vagy fogyasztásának büntetése

 
A tiltott helyen történő dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése:
 • első esetben igazgatói írásbeli intés,
 • ismétlődés esetén a tantestület dönt akár a tanuló fegyelmi úton történő eltávolításáról is.
 
 

A tanuló anyagi felelőssége

 
Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági igazgatóhelyettes javaslatára a tantestület dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a előírásainak megfelelően az iskola pert indít!
A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.
 
 

A tanuló munkájának elismerése

 
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer.
A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg.
Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár.
A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket.
 
 

Tanulmányi jegyek

(A pedagógiai programban megfogalmazottak szerint.)
 
Az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló “felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
(Hatályba lép: 2004. IX. 01-jén az első évfolyamon, ezt követően felmenő rendszerben!)
 
 

Tanulmányi munka értékelése

 
JELES ( 5 )
A tanuló biztos tárgyi tudással és annak gyakorlott alkalmazásával rendelkezik, melynek alapján önálló véleményt, gondolatokat, kérdéseket képes megfogalmazni. Kombinációs készségét az összefüggések és összevetések - tantárgyon belül és tantárgyak között egyaránt! - önálló megfogalmazásával, érvek és ellenérvek bemutatásával képes szemléltetni.
Előadásmódja igényes, szabatos és folyamatos; igazi értelmező bemutatását tudja adni a tárgyalt anyagnak, beleszőve saját szókincsébe a tantárgy szaknyelvét.
Tartalmi és formai igényessége egyaránt kifogástalan, eszközhasználata biztos.
 
JÓ ( 4 )
A tanuló ismeri és tudja, a használat szintjén is képes bemutatni tantárgyi jártasságát. Önálló megoldásokkal és hozott példák alapján egyaránt számot tud adni az adott tantárgyi témákról. Kisebb, nem alapvető területeket érintő hibák, tévedések illetve hiányok lehetnek tudásanyagában, melyeket azonban jelzésszerű segítségek kapcsán önállóan képes kimerítően kijavítani.
Előadásmódja szabatos, folyamatos, biztos tárgyi tudásról árulkodik, hallgatóságával szemben magyarázó és érthető.
 
KÖZEPES ( 3 )
A tanuló a minimálisnál magasabb szintű és mélyebb tartalmú tudással rendelkezik az adott tantárgyból, s ezt képes bemutatni feladatokon keresztül illetve önálló előadásban. Ismeri és használja a tantárgy szaknyelvét, eszközeit, de nem elég gyakorlott és biztos ezeknek használatában. Alapvető szabályokat, összefüggéseket ismer, összehasonlításokról tud beszélni, de ezeknek felismerése illetve önálló példák alapján való szemléltetése már bizonytalan illetve kisebb segítséget igényel.
Előadásmódja a tudott területeknél folyamatos, a bizonytalanok esetében akadozó, hiányos - tehát kiegyenlítetlen és nem szakszerű.
 
ELÉGSÉGES ( 2 )
A minimális tantárgyi követelményeket teljesíti a tanuló (alapfogalmak ismerete és használata; az adott tantárgy alapvető eszközeit képes felismerni és használni stb.), a felismerés és bemutatás szintjén ezeket képes alkalmazni is. Alapvető műveleteket, feladatokat képes elvégezni, kis segítséggel hibáit kijavítani.
Előadásmódja érthető, fellelhető benne a tantárgy szaknyelve, a betanulás szintjéig képes tudását folyamatosan feltárni.
 
ELÉGTELEN ( 1 )
A tanuló tárgyi tudása (fogalmak és használatuk; elméleti és gyakorlati tudás és annak alkalmazása stb.) a minimum követelmények alatt marad. Súlyos hibákat, tárgyi tévedéseket követ el, s ezeknek - kisebb jelzésre vagy segítségre - korrigálását nem képes végrehajtani.
Előadásmódja sem üti meg a minimális mértéket - akadozó, pongyola, hiányzik belőle az összpontosítás.
 
 

Magatartás értékelése

(A pedagógiai programban megfogalmazottak szerint.)
 
Magatartásból adott érdemjegyek feltételei:
 
PÉLDÁS ( 5 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
 • a közösség kialakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre ösztönzi,
 • szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne,
 • házirendet megtartja, és társait is erre ösztönzi,
 • nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias,
 • fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész.
 
JÓ ( 4 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
 • részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és az iskolai szervezésű, de iskolán kívüli rendezvényen viselkedése ellen általában nincs kifogás,
 • a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait általában megtartja,
 • nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias,
 • fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos.
 
VÁLTOZÓ ( 3 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
 • aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyása, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni,
 • a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be,
 • nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem tisztelettudó és nem udvarias,
 • társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít,
 • figyelme ingadozó, munkája pontatlan.
 
ROSSZ ( 2 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki
 • munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és az iskolai szervezésű, de az iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be,
 • közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek,
 • a Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetés ellenére sem,
 • nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle,
 • fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik.
 
MAGATARTÁS
példás
változó
rossz
1
aktivitás, példamutatás
igen jó, nagyfokú
közepes
gyenge
negatív, vagy romboló
2
a közösségi célokkal azonosulás – érdekeinek figyelembe vétele – munkában való részvétel
igen, élenjár
ellene nem vét, aktívan részt vesz
ingadozó, közömbös
szemben áll, érdektelen
3
hatása a közösségre
pozitív
befolyást nem gyakorol
nem árt
negatív
4
törődés társaival
gondos, segítőkész
segítőkész
ingadozó
közömbös, gátló
5
Házirend betartása
betartja, arra ösztönöz
betartja
részben tartja be
sokat vét ellene
6
viselkedés hangneme
kifogás-talan
kívánni-valót hagy maga után
udvariat-lan, nyegle
durva, goromba
7
fegyelmezettség
nagyfokú
megfelelő
gyenge
elégtelen
 

A szorgalom értékelése

A szorgalmat minősítő osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni:
·         az elvárható tanulmányi munkát
·         az életkörülmények befolyásoló szerepét
·         a képességek szintjét
 
PÉLDÁS ( 5 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
·         igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját,
·         munkavégzése pontos megbízható,
·         minden tárgyban elvégzi feladatát,
·         az önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes,
·         kötelességtudata: magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik,
·         érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed; egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál.
 
JÓ ( 4 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
·         figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. az órákra lelkiismeretesen készül föl, rendszeresen és megbízhatóan dolgozik.
·         Tudja, mihez kell segítséget nyújtania a közösségben, rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát.
·         általában felkészült, de érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül.
 
VÁLTOZÓ ( 3 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
·         munkája ingadozó, időnként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan,
·         önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát,
·         munkája változékony jellegű,
·         szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.
 
HANYAG ( 2 ) érdemjegyet kap az a tanuló, aki:
·         figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el,
·         nem hajlandó munkavégzésre,
·         nem törődik kötelességeivel,
·         érdektelenség, teljes közöny jellemzi.
 
 
SZORGALOM
példás
változó
hanyag
1
tanulmányi munkája
igényes
figyelmes
ingadozó
hanyag
2
munkavégzése
kitartó
pontos
megbízható
rendszeres
rendszer-telen
megbízha-tatlan
3
általános tantárgyi munkavégzés
önálló munkavégzés
mindent elvégez
ösztönzésre dolgozik
önállótlan
feladatait nem végzi el
4
többféle feladatot vállal-e?
igen
keveset
ritkán
nem
5
munkabeosztás:
önellenőrzés
önálló munkavégzés
igen jó
közepes
gyenge, vagy nincs
6
tanórán kívüli információk felhasználása
igen sokszor
rendszere-sen
előfordul
ritkán
egyáltalán nem
 
5
jeles
a tanuló a minimum anyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
4
a tanuló a minimum anyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni
3
közepes
a tanuló a minimum anyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni
2
elégséges
tanuló a minimum anyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni
1
elégtelen
a tanuló a minimum anyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni
 
 

Magatartás jegyek

 
5
példás
fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja e
4
lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja
3
változó
enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el
2
rossz
súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el
 
 

Szorgalmi jegyek

 
5
példás
legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból javít eredményén (0,3 rendűséget javít)
4
legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít eredményén
3
változó
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú
2
hanyag
tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól)
 
 

Jutalmazások

 
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek.
A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.
 
 

Egyéni jutalmazások

 
A jutalmazások formái:
 • osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt; adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
 • szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg; adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért;
 • igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért I-III. helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt.
 • tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható.
 
A jutalmak formái:
 • könyvjutalom,
 • tárgyjutalom,
 • oklevél.
 • Bethlen-plakett
 
Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért:
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény
 • példamutató szorgalom
 • hiányzásmentes tanév
 • versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
 • az iskola érdekében végzett tevékenység
 • kiemelkedő sporttevékenység
 • egyéb kulturális tevékenység
 

Osztályközösségek jutalmazásai

 
Automatikusan jár, jutalom tanítás nélküli munkanap (időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok egyeztetik) annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét:
 • bukásmentes félév, ha egyúttal a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel),
 • kevés hiányzás, ha a félévben a tanítási napok harmadánál kevesebb napon van hiányzó, és a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel).
A tantestület mindkét fenti esetben eltekint egy-egy hosszan beteg tanuló hiányzásának (min 150 óra hiányzás) beszámításától.
 

Tankönyvtámogatás


A tankönyvpiac rendjéről szóló XXXVII/2001 törvény 8.§-a alapján történik iskolánkban a normatív kedvezmények szerinti tankönyvtámogatási igények elbírálása. Az ezen kívül eső igények megítélésében az iskola vezetése, a gazdasági vezető, évfolyamfelelős és a gyermekvédelmi felelős bevonásával hozunk döntést. Ennek elve és elosztási rendje a következő:
·         igénybejelentési határidő: meghirdetéstől számított 15 napon belül, írásban benyújtott kérelem,
·         szociális rászorultság alapján, elsősorban azok, akik igazolják, hogy családjukban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét.
·         ez történhet:
·         könyvtári kölcsönzéssel,
·         a tanuló részére a tankönyvforgalmazón keresztül átutalt támogatási összeggel.
A fenti törvény 8.§ (8) alapján a kölcsönzött könyvek nem kerülnek a tanuló tulajdonába, azokat köteles megóvni, az okozott kárt megtéríteni. Ha a helyi tanterv alapján az adott tantárgy tanítása befejeződik, a tankönyveket köteles visszaadni.
 

Szociális ösztöndíj és szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

 
 • Figyelembe vesszük az alanyi jogon járó támogatásokat:
  • 3 vagy több gyerekes családok;
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok;
  • tartósan beteg vagy fogyatékos;
  • bizonyos esetekben a gyermekét egyedül nevelő szülőnek is jár: pl.: tankönyv, de ebéd támogatás már csak akkor, ha rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap. Egyéb esetben neki is kérnie kell az iskolától az alábbiak szerint:
 
 • Akik az alanyi jogon járó juttatásokból kimaradnak:
  • Az osztályfőnök előzetes információi alapján, az ő kezdeményezésére kaphatnak támogatást, ha azt kereseti igazolással támasztják alá. Kezdeményezheti a szülő is a szociális támogatást úgy, hogy kérelmet nyújt be az iskolának, melyet kereseti igazolással kell alátámasztania.
 
 • Kivételes esetben előfordulhat, hogy valakinek alanyi jogon jár valamennyi támogatás: pl.: 3 vagy több gyereket nevelnek, ezért az étkezés térítési díjából le kell vonni az 50%-ot, de további támogatásban részesülhet, ha keresete olyan alacsony, hogy ez indokolja a további támogatást.
 
 • Előfordulhat, hogy pl.: a gyermekét egyedül nevelő szülő nem kap alanyi jogon támogatást, kedvezményt, de anyagi helyzete szükségessé tenné a szociális megsegítést, akkor kérheti, hogy – méltányossági alapon, kereseti igazolással alátámasztva- valamilyen szociális támogatásban részesüljön.
 
 • A fentieken kívüladott esetben tájékoztatjuk a szülőt arról a lehetőségről, hogy a lakhelyéhez tartozó önkormányzatnál „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” kérésére van lehetősége, és ezt az adott önkormányzat szociális osztályán kell kezdeményeznie. Természetesen felhívjuk a figyelmét, hogy ezt csak nagyon indokolt esetben, évente egyszer veheti igénybe.
 
 

Napközis és tanulószobai elhelyezés iránti kérelem elbírálásának elvei

 • szociális rászorultság
 • szülők munkabeosztása
 • gyermekvédelmi szempontok
 
 
A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
 
A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekről, rendezvényekről a DÖK által tájékozódnak. A napi aktualitásokról az osztályfőnökök, évfolyamfelelősök által értesülnek. További információszerzés lehetőségei: iskolarádió, iskolaújság, DÖK és az iskola folyosóin elhelyezett faliújságok.
 
 

Hivatalos ügyek intézésének rendje

 
 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz/évfolyamfelelősükhöz fordulhatnak.
 2. Az osztályfőnöki/évfolyamfelelősi hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök/évfolyamfelelős véleményét meghallgatva.
 3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben kereshetik fel.
 4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni.
 
 

Záró rendelkezések

 
 
A Házirend nyilvános, a portán, Interneten és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül.
 

Mellékletek

 
 
 
 
 
Óra
Becsengetés
Kicsengetés
1.
800
845
2.
855
940
3.
950
1035
4.
1045
1130
5.
1140
1225
6.
1235
1320
7.
1330
1415
 
 
 
 
1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti.
3. A könyvtár használata ingyenes.
4. Akönyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható.
5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg.
6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található dokumentumok.
7. Nem kölcsönözhetők, pl. a könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok, stb.
8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 1-2 hét.
9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg.
10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni.
11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
13. A könyvtár az év elején meghatározott időben tart nyitva, melyet a bejárat melletti faliújságon is fel kell tüntetni. Ekkor van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.
14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.
 
 
 
 
 
1.        A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az ügyeletes iskolavezető engedélyezheti.
 
 1. 2.Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem áramtalanításáért a kijelölt személy, vagy a foglalkozást vezető a felelős.
 
 1. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy (rendszergazda, szaktanár) a felelős.
 
 1. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
 
 1. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
 
 1. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.
 
 1. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.
 
 1. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.
 
 1. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
 
 1. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak.
 
 1. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.
 
 1. Tilos:
·         a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni,
·         mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.
·         nem saját felhasználói néven a rendszerbe belépni
 
 1. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.
 
 1. Az iskola állományába tartozó eszközökön kívül más számítástechnikai eszközt a terembe bevinni és üzemeltetni szigorúan tilos, kivéve a szaktantermi munkához szükséges adatrögzítő eszköz, pl.: pendrive, floppy, CD,..
 
A szabályok alól rendkívüli esetben kizárólag az igazgató adhat felmentést.
 
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.
 
 
 
 
Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (középiskolában tájékoztat továbbá a felkészítés szintjéről is).
A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (annak hiányában a szülői szervezet) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
 
A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.
Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal.
 
A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő, alapos indok alapján az igazgatóhoz írásos kérvényt nyújt be, ha a tantárgyválasztását módosítani szeretné. A kérésről az igazgató dönt. A tanulót e jogáról a tantárgyválasztás időpontjában írásban tájékoztatjuk.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja.
 
 
 
 
 1. A tornateremben tanári, edzői vagy oktatói engedély nélkül tartózkodni tilos!
 2. Utcai cipőben a tornaterembe lépni tilos!
 3. Élelmiszerrel, itallal a tornateremben tartózkodni tilos!
 4. A testnevelés órákra és edzésekre megfelelő sportruházat szükséges. (Váltócipő, sportolásra alkalmas alsó-és felsőruházat, amely a balesetmentes mozgást lehetővé teszi.) Az udvari órákra az időjárásnak megfelelően tréningruha, esetleg sapka, sál, kesztyű szükséges!
 5. A testnevelés órákon a tanulón semmiféle olyan ékszer nem lehet, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet (nyaklánc, óra, karkötő, gyűrű, lógós fülbevaló…)
 6. Az órákon rágózni, cukorkát, nyalókát szopogatni tilos!
 7. A frizurának a sportoláshoz alkalmasnak kell lennie! (Kötelező a hosszú haj eltűzése, copfba kötése!)
 8. Részleges illetve állandó felmentést csak orvosi igazolás bemutatása ellenében tudunk elfogadni!
 9. Szülő a testnevelés óra alól egy félévben maximum háromszor kérheti a tanuló felmentését.
 10. A testnevelés órák elején minden tanulónak kötelező a bemelegítésben részt vennie, ezért aki ezt elmulasztja (késik az óra elejéről), nem vehet részt a további munkában!
 11. Felszerelés hiánya esetén a tanuló vét a házirend ellen, ezért felelősségre vonható!
 12. Az öltözők zárása órák alatt és a délutáni sportköri foglalkozásokon is a tanulók kötelessége! Amennyiben ezt elmulasztják, és bármi eltűnik az iskola nem vonható felelősségre!
 13. Az öltözőkben történő károkozásért az ott tartózkodó tanulók vonhatók felelősségre!
 14. Az iskola szertárából sportszer kölcsönözhető a szabadidő eltöltéséhez, azonban ilyen esetekben a tanulók saját felelősségükre sportolnak, itt felügyelő tanárt az iskola biztosítani nem tud!
 15. A kikölcsönzött sportszert a tanulóknak vissza kell hozni a megbeszélt időpontban! Amennyiben megrongálják, vagy elveszítik, az árát meg kell téríteniük!
 16. Az edzéseken, iskolai mérkőzéseken a részvétel mindazok számára kötelező, akik erre jelentkeztek, igazolás bemutatása kötelező hiányzás esetén!
 17. Amennyiben egy tanuló sportköri foglalkozásra jár és a testnevelő úgy ítéli meg, hogy a tanuló az iskolát eredményesen képviselhetné valamely sportágban, kötelezheti a mérkőzéseken, versenyeken való részvételre!
 18. Amennyiben egy tanuló a mérkőzésre, versenyre jelentkezett és ott nem jelenik meg, elfogadható indok nélkül felelősségre vonható!
 19. A mérkőzéseken a tanulók az iskolát képviselik, ezért a nem megfelelő magatartás fegyelmi következményekkel jár. (Más iskolában történő rongálás, mérkőzéseken élvezeti szerek által befolyásoltan való megjelenés, durva sportszerűtlen magatartás…)
 20.  A testnevelés órákon, edzéseken történt sérüléseket azonnal jelenteni kell, akkor is, ha nem tűnik komolynak és a testnevelő esetleg nem veszi észre!

 

 
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés