Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. október 17. - 21:27 :: 10336 megtekintés :: Történelem

 

A kisérettségi vizsga leírása
 

Írásbeli vizsga
180 perc
Szóbeli vizsga
15 perc
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása
Szöveges (kifejtendő) feladatok megoldása
Egy problémaközpontú tétel kifejtése
 
45 pont
45 pont
60 pont

 
Írásbeli vizsga
Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
Vizsgázónként szükséges segédesz­kö­z a történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként három példány Magyar helyesírási szótár, amelyet a vizsgáztató intézmény biztosít.
  
A feladatsor jellemzői
 
Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok
Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatsor kb. 6-12 feladatból áll. Egy-egy feladat több részfeladatot is tartalmazhat.
 

Példák a lehetséges feladattípusokra
1.   Információkeresés források (szöveges, képi) segítségével
2.   Források alapján egyszerű következtetések megfogalmazása
3.   Különböző típusú (szöveges, képi, diagram) forrásból származó információk összevetése
4.   Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjtése forrásokból
5.   Fogalmak azonosítása, hozzárendelése egy korhoz vagy egy államhoz
6.   Térképekről információk gyűjtése
7.   Térképek alapján egyszerű következtetések megfogalmazása
8.   Helyszínek azonosítása térképatlasz segítségével
9.   Célok és következmények megkülönböztetése
10.   Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése
11.   Következtetések megfogalmazása események, folyamatok, jelenségek, döntések következményeiről
 
Lehetséges feladattípusok csak emelt szinten
 
1. Források egy-egy részletének összehasonlítása, a különbségek okainak értelmezése
 
2. Megadott szempontok szerinti fogalmak gyűjtése forrásokból, következtetések levonása
 
3. Fogalmak magyarázata, hozzárendelése korhoz, területhez
 
4. Térképekről információ gyűjtése, következtetések levonása
 
5. Események közötti sorrendiség megállapítása
 
6. Különböző jellegű folyamatok és eseménysorozatok közötti kapcsolatok megtalálása
 

 
Szöveges (kifejtendő) feladatok
 A feladatsor kétféle típusú kifejtendő feladatot tartalmaz:

 
Középszint
 
Emelt szint
 
Szöveges, prob­lé­ma­megoldó (rö­vi­debb) feladat
 
Forrás (szöveges, képi stb.) se­gít­ségével kell néhány mondat­ban, 10–12 sorban (kb. 70–90 szó­ban) megoldani a kitűzött fela­datot.
 
E feladatoknál általában valamilyen forrás (szöveges, képi) felhasználásával kell néhány mondatban, 12–14 sorban (kb. 90–110 szóban) megoldani a kitűzött feladatot.
Szöveges, elemző (hosszabb) feladat
 
Forrás (szöveges, képi stb.) se­gít­ségével kell 25–30 soros szer­­­kesztett szövegben (kb. 150–160 szóban) megoldani a feladatot.
 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy for­rás­anyag segítségével vagy anélkül kell 30–40 soros szerkesztett szövegben (kb. 160–180 szóban) megoldani a feladatot.

           
A feladatsor öt problémamegoldó feladatot (melyek közül kettő egyetemes, három magyar történelemmel kapcsolatos) és három elemző feladatot (melyek mindegyike a magyar történelemmel kapcsolatos) tartalmaz.
 
Korszakok:
1.
Egy ókori, középkori egyetemes történelmi anyag
2.
Egy egyetemes történelmi anyag (XVIII –XIX. század)
3.
Egy középkori magyar történelmi anyag
4.
Egy kora újkori  magyar történelmi anyag
5.
Egy XVIII-XIX. századi magyar történelmi  anyag
 
Például:
A következő feladatok közül összesen hármat kell kidolgoznia.
Az alábbi szabályok alapján kell választania:
Kidolgozandó:
egy, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat,
kettő, a magyar történelemre vonatkozó, egy rövid és egy hosszú, különböző korszakokra vonatkozó feladat.

 
Sorszám
Korszakok, témák
A feladat
 
Egyetemes
történelem
13.
Ókori keleti vallások
rövid
 
 
14.
A felvilágosult abszolutizmus
rövid
 
Magyar
történelem
15.
Tatárjárás
 
rövid
 
16.
Magyar társadalom az Árpád-korban
hosszú
 
 
17.
Nemzetiségek Erdélyben
rövid
 
 
18.
A reformáció Magyarországon
hosszú
 
 
19.
A rendi dualizmus
rövid
 
20.
Rákóczi-szabadságharc
hosszú

 
A szöveges (kifejtendő) feladatok közül a feladatlap emelt szinten 10 feladatot fog tartalmazni. Ezekből kell a tanulónak kiválasztania emelt szinten négyet, amelyet kidolgoz. Az öt korszak közül kell négyet kiválasztania, és mind a négy kiválasztott korszakból meg kell oldania az egyik feladatot úgy, hogy azok közül kettő rövidebb (A) és a kettő hosszabb (B) legyen.
 
Értékelés
 
Problémamegoldó (kisesszé):
Feladatmegértés 4
Tájékozódás térben és időben 4
Szaknyelv alkalmazása 4
Források használata 4
Eseményeket alakító tényezők feltárása 6
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2
Összpontszám 24
Osztószám 2
Vizsgapont 12
 
A hosszú, szöveges feladat általános javítási szempontjai:
 

Szempontok
Pontszám
Közép-szint
Emelt szint
A feladat megértése:
·  A vizsgázó megértette-e a feladatban felvetett problémát?
·  A feladatban kijelölt tárgyat elemzi-e?
·  A vizsgázó válasza túlnyomó részében a probléma elemzésére irányul-e?
·  Tudja-e tartani a témát?
4
3
Kompetenciák szerint:
·  A források feldolgozása során a vizsgázó: összegyűjtötte-e a forrás­ban megtalálható információk  egy részét / nagy részét;
·  felismerte és megnevezte-e a forrás által illusztrált vagy képviselt tör­ténelmi jelenséget;
·   be tudta-e építeni válaszába saját ismereteit, azokat összefüggésbe hozta-e a forrással;
·   levont-e következtetéseket a forrás történelmi hátterére, kelet­ke­zé­sé­nek körülményeire vonatkozóan (amennyiben a feladat ezt meg­követelte)?
12
9
·   A válasz kifejtéséhez használta-e a vizsgázó a korszakra és a témára vonatkozó történelmi szakszókincset, fogalmi hálót?
·   A téma kifejtése során helyesen használta-e a történelmi fo­gal­ma­kat?
·   A válaszadás során az elemzését az időbeli sorrendiséget és a tér­beli viszonyaikat figyelembe véve mutatja-e be?
·  Az Eseményeket alakító tényezők között rámutat-e a történelmi események okaira, következményeire, általában több okot, kö­vet­kezményt tud-e felsorolni?
·  Történelmi személyiségek bemutatásakor: rendelkezett-e a vizsgázó a történelmi személyiség bemutatásához szükséges ismeretekkel?
·  Jól emelte-e ki elemzésében a lényeget?
Megszerkesztettség, nyelvhelyesség:
·  Az ún. szöveges, kifejtendő feladatokra adott válaszoknál köve­tel­mény a szer­kesz­tett szöveg. E szempontból tehát nem értékelhető az egymással nem összefüggő szavakból (vázlatszerűen) elkészített válasz.
·  Mivel a feladatok elemzést igényelnek, alapvető elvárás, hogy a vizsgázó gondolatmenete követhető, logikus és összefüggő legyen.
·  Fontos szempont az is, hogy a válasz szerkezete feleljen meg a feladat által megkövetelt gondolat­me­net­nek. A fogalmazás nyelvhasználata (mondatszerkesztése, helyesírása) megfelel-e az érettségi dolgozatokban általánosan elvárt szintnek.  
5
4

 
Szóbeli vizsga
 
A jelölt vázlatot készíthet és felelete közben használhatja.
A tételt a vizs­gázó­nak önállóan kell kifejtenie. Köz­be­kérdezni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az a felelési időbe még belefér.)
  
Értékelés
 
Az értékelés az egyes tételekhez - az alábbi szempontok alapján készített – javítási útmutató alapján történik:
 

A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése
12 pont
Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége
  6 pont
Források használata és értékelése
12 pont
A szaknyelv alkalmazása
  6 pont
Tájékozódás térben és időben
  6 pont
Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása
18 pont

 
 
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés