Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. november 15. - 18:55 :: 10312 megtekintés :: Történelem

15. A Hunyadiak harcai

 

Hunyadi János harcai a török ellen:

– a hosszú hadjárat és a várnai csatavesztés,

– a rigómezei vereség és a nándorfehérvári győzelem.

Hunyadi Mátyás:

– család, személyes tulajdonságok,

– Mátyás állama: szakszerűsödő hivatalnokszervezet, növekvő adók,

– a zsoldoshadsereg; aktív védelem a török ellen.

emelt

Mátyás külpolitikája:

– törökellenes politika – aktív védelem, második végvárrendszer,

– cseh és osztrák háborúk – sikertelen kísérlet a császári cím megszerzésére,

– a hódító politika háttere: zsoldossereg és adók.

 

Hunyadi János /14o7 k.-1456/ felemelkedése

- Havasalföldről betelepült román bojár családból –, apja Vajk (török)

- apja - Zsigmond vitéze, Vajdahunyadvárt

- fiatalon apród, familiáris , Zsigmond udvarában vitéz,  - itáliai és huszita  hadművészet megismerése:gyalogság, tüzérség szerepe, szekérvár

- H. Albert idején Szendrő környékén a török elleni harcokban tűnt ki -  1439. szörényi bán

- I. Ulászló oldalára állt - jutalmul - erdélyi vajda, nándorfehérvári kapitány, temesi ispán - déli határvédelem

a legnagyobb bárók egyike

 

harcai

1. 1442. márc. Mezid bég fosztogatása Erdélyben -  először vereség  - új sereget gyűjtött hadicsel -  egy vitéze Kamonyai Simon páncélt cserélt vele, a főerők rá – Hunyadi oldalról –Mezib bég és fia is elesett Nagyszebennél, rabok kiszabadítása

 - nyár - az európai /Rumélia/  beglerbég Erdély elfoglalása a célja,  4o-5o ooo-es, Hunyadi körbehordoztatja Erdélyben a véres kardot (Vaskapunál, Törcsvári-szoros) – magyar, székelyek 9ooo török halott, 5ooo fogságba – óriási visszhang

- a király lelkes, a pápa keresztes hadjáratot hirdetett,

 

2. 1443. ősze - hosszú  vagy téli hadjárat

- célja Drinápoly, a török bir. európai központjának elfoglalása, a török kiűzése Európából

- 35 ooo -es magyar + lengyel+ délszláv - huszita szekérvárakkal - 2ooo km ellenséges területen, 4 hónap, csak a balkáni hágókon állítják meg- jeges hágók,

 

3. végre európai összefogás  - pápai küldött, Cesarini - a pápa, Velence, Bizánc segítséget ígér

- a szultán békét kért - Brankovics Györgyön keresztül - az felajánlotta Mo.-i birtokait Hunyadinak – visszaadja Szerbiát, 1oo ooo arany hadisarc

 -1444. drinápolyi béke  - 1o év - a királyt félretájékoztatták, Szegeden esküt a békére, aztán indulnak – Cesarini Hunyadit feloldotta a pogánynak tett eskü alól

 

1444. szept. újabb hadjárat - várnai vereség

- az Al-Duna mellett a szövetséges hajóhaddal egyesülni, a genovaiak, velenceiek igérete, nem engedik át a törököt

- Vidin, Nikápoly bevétele- Várna

- a szultán vissza tud térni Európába /a genovaiak fejenként 1 aranyért átszállítják a törököket/

1444. nov. várnai csata - kis sereg - 2o ooo, - 2x-es túlerő

- Hunyadi hadvezéri tehetsége, szétverte a lovasságot

- Ulászló meggondolatlan támadása lengyel vitézeivel a janicsárok ellen - ismét király nélkül

 

Hunyadi kormányzósága

1445. országgyűlés – V. Lászlót /144o-1457/ ,de III. Frigyes sem a gyereket, sem a Szent Koronát nem adta ki

- a király hazatértéig 7 főkapitányra – nem vált be

1446. Hunyadit kormányzóvá /1446-52/

- az ország legnagyobb birtokosa - 28 vár, 57 mezőváros , 1ooo falu, 4 millió hold

- familiárisai és magánhadserege (cseh. lengyel zsoldosok) kb. 1o ooo

feladata

- az ország belső rendjének helyreállítása - királyi jövedelmek beszedése, várak vissza,

- kevés eredmény - Felvidéken Giskra cseh husziták külön fejedelemséget –III. Frigyes, Cilleiek kezén Ny-i területek

 

4. - újabb török elleni támadó hadjárat 1448. - 35 ooo-es sereg – ebből  2o ooo nehézlovas + az albán Szkander bég felajánlkozása, 8oo harci szekér, tüzérség

-  Brankovics megakadályozta az albánokkal való egyesülést, elárulta a töröknek (neheztelt a drinápolyi béke megszegése miatt)

- Murád 8o ooo-es seregével Rigómezőnél 2 napos csata,

vereség

köv. lemond az offenzív politikáról - de eredmény- Szerbia függetlenségének helyreállítása, Bosznia, Havasalföld magyar orientációja

 

1452. III. Frigyes kiadta V. Lászlót , 13 éves

Hunyadi lemondott, de főkapitány - királyi hadsereg, királyi jövedelmek a kezében - V. László Prágában maradt

 

- 1453. II. Mohamed Konstantinápoly elfoglalása –- tovább Mo. ellen - a készülődés hírére a pápa keresztes hadjáratot

 

1456. Nándorfehérvár

- 1456. máj. - júl.elejére - Nándorfehérvár – II. Mohamed – 7o ooo-es sereg, 2oo hajó

- Duna-Száva - Duna jobb partján – ostromágyúkkal egy hétig lövi

- Nándorfehérvár kapitánya  Hunyadi sógora - Szilágyi Mihály 5ooo

- júl. 14. Hunyadi - 12 ooo katona  (csak 3 báró vele)+ 15-3o ooo keresztes (Kapisztrán János)

- szerb sajkásokkal áttörte a hajózárat

- már a vár területéről verte ki a janicsárokat (Dugovics Titusz)

- júl. 22. a keresztesek átkeltek a Száván – megrohantak egy magaslatot – erre a szultán teljes haderejét arra - H. a várból kitört - megszerezte a török ágyúkat

- tör. sereg fele odaveszett+ tüzérség, pénztár

- a győzelmet nem tudta kihasználni, terve Bizánc felmentése – 3 hét múlva aug. 11. pestisben Hunyadi és Kapisztrán is meghalt

 

FGY 9-1o.évf. 214-216, 221

 

Mátyás /1458-149o/

 

A hatalom megszerzése

- 1443-ban született Kolozsvárott, Hunyadi J. 2. fiaként

- humanista műveltség - nevelője Vitéz János - latin, német, cseh, román nyelven tudott

- lovagi nevelést kapott,  apjától  katonai ismeretek,

- 1457 tavaszán Hunyadi Lászlót összeesküvés vádjával kivégezteti V. László , polgárháború tört ki

- V. László  Prágába menekült, magával vitte a 14 éves Mátyást, 1457 őszén V. László /16 é./váratlanul meghalt

- 1458. jan.  a királyválasztó országgyűlésen  a Duna jegén Mátyást távollétében királlyá , Szilágyi Mihály 15 000 fegyveressel ua. 5 évre kormányzóvá Szilágyi Mihályt

- 1458. febr. 14-én érkezett Budára, megkoronázni nem tudták az új királyt, mivel a korona III. Frigyesnél volt.

 

A hatalom megszilárdítása /1458-1464/

- határozott - lecserélte a főméltóságokat ,a bárók egy része Garaival az élen  III. Frigyest hívta - 1459. kiűzte

- Szilágyit Mátyás a déli végekre küldi, ahol török fogságba kerül és kivégzik /146o. /

- legyőzte a Felvidéken garázdálkodó huszita zsoldoshadakat.-  1462. Giskra az oldalára állt

Ezzel megtörtént a rendteremtés, már csak a magyar koronát kellett visszaszerezni.

- Mátyás 1463-ban megkötötte III. Frigyessel a bécsújhelyi megállapodást: visszakerül a korona + ha Mátyás törvényes örökös nélkül hal meg, a Habsburgok öröklik a magyar trónt /Mátyás 2o éves, nős - nem látszott veszélyesnek - a Habsburg trónigény innen ered/

- 1464. koronázták meg a Szent Koronával Székesfehérváron- rögtön reformokba kezdett

 

Belpolitikája

1. Kormányzati reformok

- legfőbb kormányzati szerv - királyi tanács - kb. 4o báró

- összevonta a nagykancelláriát és a titkos kancelláriát . Az új kancellária élére bizalmas hívei, Vitéz János váradi püspök és Várdai István kalocsai érsek került.

- az első évtizedekben szinte évente  országgyűlést  - a köznemesség megnyerése, adómegszavazás

- átszervezték a bíróságokat, létrehozták a "királyi személyes jelenlét" bíróságát ,amely nemcsak a nemesség, hanem a városok ügyeiben is döntött.

- egyszerű származású szakképzett ítélőmestereket, hivatalnokokat alkalmazott  (pl. Bakócz Tamás), 

 

2. Pénzügyi reformok

 

- Mátyás 1467. létrehozza a kincstartóságot –polgári származású szakembereket alkalmazott:  kincstartó - Ernuszt János - Janus Pannoniusszal együtt pénzügyi reformot

- értékálló pénz – aranyforint = 1oo ezüst dénár

- az 1467-es országgyűlésen megszüntették a kamara hasznát (Károly Róbert óta kapuadó néven szedték be), s helyette a királyi kincstár adóját vezették be = füstadó - telek helyett háztatásonként - kivetette az erdélyiekre is + az egytelkes nemesekre, de csak a felét

- rendkívüli hadiadók is, évente többször is beszedhették.

- a harmincadvámot átkeresztelte koronavámra - ezzel elvesztek a régi mentességek

bevételei : Mátyás éves bevételei 500 - 75o  000 Ft körül

+ mezővárosok felemelkedésének támogatása

3. Katonai reformok

A korszerűtlen nemesi haderő /nemesi felkelést - meg lehet váltani a hadmentességi adóval - 1 Ft./ helyett Mátyás egy csak tőle függő zsoldoshadsereget épített ki (Fekete sereg). A sereg alapját a meghódított husziták adták.

- nehéz- és könnyűlovasság /huszárok/, gyalogság, tüzérség - ágyúk is

 

Külpolitika

1. Török háborúk: reálpolitikus volt- reménytelen a támadó hadjárat, nem várhatott  nemzetközi összefogásra

- csak védekező jellegű harcokat folytatott. - kiépített egy második végvárvonalat

- a török 1459. elfoglalta  Szerbiát, 1462-ben  Boszniát.

- 1463-ban Mátyás támadott: visszafoglalta  Jajcát (1463), Szreberniket (1464) - ezzel biztosította É-Boszniát

- 1474.  török sereg tört be, felégették  Nagyváradot. Mátyás 1476-ban elfoglalta a  nem túl fontos Szabácsot

- Az utolsó jelentős török támadás 1479-ben történt, a ruméliai beglerbég 5o ooo-es sereggel Erdélybe tört.® kenyérmezői csata (Kinizsi Pál Alsó -Mo. főkapitánya és Báthori István erdélyi vajda győzelme).

 

2. Nyugati hódító politika- cél:a német-római császári cím

Cseh háborúk: /1o évre lekötötték/

1468. csehek ellen pápai támogatással ( 1466. a pápa kiközösítette a huszita királyt, Podjebrád Györgyöt)

- elfoglalta a jórészt német katolikusok lakta  Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot ,

- 1469. a katolikus cseh rendek királlyá választották = német választófejedelmi cím →ugródeszka a német-római császári cím megszerzése felé.

- sem III. Frigyes sem a pápa nem ismerte el

- 1471. Podjebrád halála - a cseh rendek a lengyel Ulászlót

- 1479. olmützi béke - Csehországot megosztották

 

Az 1571-es Vitéz János szervezte lázadás

Mátyás reformjai nem találtak mindenhol tetszésre. Gyakran döntött egyedül, tanácsadói megkérdezése nélkül. A hatalmas adók lázadásokat eredményeztek.

- 1471. főúri összeesküvés - Vitéz János és Janus Pannonius vezetésével - IV. Kázmér kisebbik fiát hívták a trónra – Mátyás gyorsan felszámolta

 

A központosítás időszaka (1471-1490)

- 1471-től kezdve Mátyás arra törekedett, hogy a rendektől függetlenül kormányozzon. Országgyűlést egyre ritkábban

- Az állam irányítását a jól szervezett  hivatalokra bízta, törvények helyett rendeletekkel kormányzott. A főnemeseket az országos tisztségek elosztásával tartotta kezében, a köznemességnek  a megyékben adott nagyobb befolyást

- 1476. nápolyi Beatrixszel házasság - - az addig közvetlen, életét katonai táborokban töltő király nehezen megközelíthetővé vált,

 

Háborúk III. Frigyessel:

1477-től kezdődtek a fegyveres összecsapások. Mátyás  15 000-s sereggel támadt Ausztriára.® Frigyes elismeri Mátyás cseh királyságát, vál.fej. , sőt  100 000 Ft hadisarc

- A 2. háború 1482-ben indult, mert Frigyes nem fizette ki tartozását. 1485-ben elfoglalja Bécset, ahová áthelyezi székhelyét. Az osztrák tartományok egy részét - Ausztria, Stájerország elfoglalja.  A német-római császári cím megszerzése azonban nem sikerült. 1486. Frigyes fia, Habsburg Miksa lett a császár

 

a humanizmus és a művészetek prátfogója

inkább vidám katona, mint könyvmoly tudós volt

- udvarában először humanista kör Közép-Európában, Vitéz János  - humanistákkal levelezett, olasz egyetemekre fiatalokat, a király hivatalnokként

- 1465. egyetem Pozsonyban - Vitéz halála után megszünt

- olasz humanisták, külföldi zenészek  - főleg Beatrix megérkezése után

- propagandisztikus cél - elvárta hírneve terjesztését, Bonfini megbízása

- művészetpártolása - reneszánsz uralkodói reprezentáció - budai vár, Visegrád - de ezek elpusztultak a török korban - Mantegna, Filippo Lippi megbízása

- könyvtára - Bibliotheca Corvina - 2ooo-25oo, 17o maradt meg, könyvmásoló műhelyek,

- évi 8o-9o ooo Ft-ot erre költött- nem örültek nagyon a magyarok

 

 

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés