Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: @ 2009. december 12. - 20:26 :: 10936 megtekintés :: Történelem

 

16. Magyarország három részre szakadása
 
 
I. Magyarország romlása - Mohács
 
a) az erőviszonyok
 
Oszmán bir. - fénykor – a kor nagyhatalma - 16 milliós állam /ter. 5X, lak. 4X-e a Mo.-nak/
- Hódító Mohamed – 1453. Konstantinápoly
- I. Szelim (1512-2o) - Szíria, Arábia, Egyiptom,Közel-Kelet, Perzsia
- fia II. Nagy Szulejmán (152o-66) – Mezopotámia , Bagdad (1534), Vörös-tenger partvidéke – hatalmas gabonatermő vidékek, ipari és kereskedelmi központok
siker oka - szultán despotikus hatalma – centralizált közigazgatás, (minden föld hász birtok + egyházi – szolgálati birtokot a nehézlovasok= szpáhi)
+ Eu. legerősebb állandó hadserege a janicsárság - (defsirme (minden 5.keresztény fiút át kell adni
+ irreguláris – lovas= akindzsi, erős tüzérség,
 
Mo.
 - meggyengült királyi hatalom, az ország az egymással vetélkedő bárók kezében
- gazdasági erőforrások kimerülése, bevételek - nem érték el az évi 2oo ooo
- a végvári katonaság zsoldja kifizetetlen, a várak romló állapota, nincs nagyobb állandó sereg a várak felmentésére
 
külpolitikai elszigeteltség
- II. Ulászló a Habsburgokkal - 1515. kettős házassági szerződést– Jagelló Anna +Ferdinánd, Habsburg Mária + Jagelló Lajos
 - V. Károly - 1519. német-római császár + Spanyolország, Ausztria öccse, Ferdinánd kezébe – de lekötve - 1521-26. a franciákkal háború, - 1526. cognaci liga , a pápa is a franciák mellett /a török is/
 
a végvári vonal összeomlása
1521. Szabács, Nándorfehérvár alatt - a király nem indul - nélküle senki sem érzi kötelességének,
1523. végre rátermett parancsnok – Tomori Pál kalocsai érseki és főkapitányi kinevezése- 1523. győzelem Szávaszentdemeternél-ruméliai pasa, de nem tud nagyobb sikert elérni
- 152o-24. felmorzsolták az első végvári vonalat
 
II. Lajos kísérlete a királyi hatalom megerősítésére
- 1525. Mária buzdítására - a bárók megfékezésére kísérlet - a nádor leváltása (Báthori István), helyére Verbőczyt, de nem állta meg a helyét
- elvette a Fuggerektől a rézbányászatot - még kevesebb haszon, vissza
- 1526. rákosi o.gy. a bárók visszaültették Báthorit - a reformkísérelet kudarca
 
b) A mohácsi csata - 1526
 
- 1526. ápr. végén indul Szulejmán Konstantinápolyból - 1ooo km, 2,5 hónap
júl. 13. Pétervárad ostroma (2 hétig tudta magát tartani) - a király Budán 4ooo fővel lassú mozgósítás – személyes bátorság –
júl.2o-án kimozdul Budáról - maga a király is késlekedett
júl. 27. a török elfoglalta Péterváradot - Eszéknél hidat - itt meg lehetett volna akadályozni
aug. 23. átkelt a Dráván
aug. 29. 26 ooo - Tomori Pálék kierőszakolták a csatát
- közben Szapolyai az erdélyi hadakkal (1o-15ooo) csak a Tiszáig ért, nem érkezett meg a cseh segítség, Horvátországból Frangepán Kristóf
- 2 órás csata – 2o ooo halott
- Brodarics István szerémi püspök leírása
-a király halála - testőrök nélkül, a Csele-patakba fulladt
- az ország vezetőinek nagy része ott maradt - Tomori Pál, 7 főpap, 28 báró
- az özvegy királynő Pozsonyba
szept. 14. Szulejmán - ellenállás nélkül Budára - rengeteg kincs, - felgyújtotta, 2oo ooo-es veszteség - túlkínálat a rabszolgapiacon
 
II. Az ország kettészakadása
nov. Szapolyai János (1526-4o) megkoronázása - legnagyobb földbirtokos (föld 1o%-a), erdélyi vajda, haderő, 15o5. rákosi végzés - a köznemesi párt - csak nemzeti királyt
dec. Ferdinánd koronázása - Mária bátyja, - 1463. Frigyessel bécsújhelyi szerződése Mátyásnak
1515. Jagellókkal dinasztikus szerződés, V. Károly öccse - Pozsonyban pár főúr + néhány nyugati megye + a nádor, Báthory István
- a Habsburgok érdeke Mo. védelme, egyedül ők tudtak erőt állítani a török ellen
 
polgárháború
1527. - Ferdinánd 1o ooo zsoldossal támadást - Budát harc nélkül elfoglalta, Szapolyai Tokajnál ellenállást, vereség- 3ooo katonája volt, addigra szétszéledtek, (Katalin király gúnynév) Erdélybe, majd Lo.-ba menekült
1528. jan. Szapolyai segítséget kért a töröktől - isztambuli szerződés - fordulópont – sokan mellette – realitás a hódítóval való együttműködés
Szulejmán - lépcsőzetes hódítás, az ország erejének megosztása, szoktatás – jó adófizetőket akar,
- célja Bécs – Mo. is így a kezébe kerülne
- János király harc nélkül visszaszerezte az ország nagyobb részét - sokan visszapártoltak hozzá - ua. Ferdinándnak elfogyott a pénze, követeket a törökhöz,
 
1529. III. Szulejmán Mo.-ra - Mohácson Szapolyai kézcsókkal? (török források) tisztelgett,
- visszafoglalta Budát , majd Bécs ellen, hősi ellenállás, korai tél, eredménytelen
- török segélycsapatokat hagyott Sz. mellé + Luigi Gritti (velencei doge természetes fia, merész, kalandor) kincstartó, kormányzó, országos főkapitány - felháborító harácsolás (később Erdélyben meggyilkolták), ua. a török pusztításai
 
1532. IV. Szulejmán ismét Bécs ellen - de V. Károly 1oo ooo zsoldossal Bécs mellett - birodalmi segélyből – ha a német területeket fenyegette veszély, ki tudtak állítani jelentős erőket, Kőszegnél a szultán tudatosan elpiszmogta az időt -
Jurisics Miklós - polgári lakosok, 1o lovas, 28 huszár - 1 hónap
 
- a két haderő ütközőzónájává vált az ország –hatósugár elmélet
 
1538. váradi béke - Szapolyai és Ferdinánd között – titkos szerződés
- kölcsönösen elismerték egymást legitim királynak, - János király halála után Ferdinándra (Szapolyai közel 5o éves, nőtlen, nehéz uralkodóházból való feleséget kapni)
- Ferdinánd beárulta a portának (de a török érdeke a megosztottság fenntartása)
 
1539. János király elvette a lengyel király lányát, Jagelló Izabellát,
154o. fia születése után 1o nappal a halálos ágyán (szélütés) fia utódlására eskette fel híveit,
-a szultán elismerte a csecsemő II. Jánost, János Zsigmondot (a Rákos mezején királlyá választották, utolsó országgyűlés itt) - helyette Fráter György (a kor legtehetségesebb politikusa, horvát+olasz Martinuzzi György, Corvin János apródja, pálos szerzetes, kincstartó, – a váradi béke létrehozója, de az országegyesítés korai )
 
III. 1541. az ország három részre szakadása
máj. Ferdinánd a váradi béke értelmében - Buda visszavételére (Roggendorf) 3o ooo - Fráter György a török segítségét, Török Bálint sikeresen felmorzsolta az osztrák elővédet
- polgárság be akarta engedni Ferdinánd csapatait, a Mátyás templom mögötti kiskapun németek – nem tudják a jelszót – a Szentháromság téren leöldösik
- Szulejmán aug. 29. (mohácsi évforduló) vendégségbe - Fráter Györgyöt, Izabellát a csecsemővel, Török Bálintot, - János Zsigmondnak Erdélyt és a Tiszántúlt - közben a török janicsárok turistákként beszivárogtak, Török B. Héttoronyba (Isztambul, Jedikula)
- a legfontosabb vár kardcsapás nélkül – csak önámítás a cselvetés, az ostromban kifáradt vár nem tudott volna ellenállni
 
a három rész (3 mai Mo.-nyi terület).
- török ék - Buda – az ország szíve
- K-i királyság – Erdély kényszerű önállósága - János Zsigmond - évi 1o ooo Ft. ellenében = vazallusként adózik Fráter György helytartó, váradi püspök, kincstartó 
- Ny-i félhold - Ferdinánd
 
IV. Kísérlet az ország egyesítésére
 
Fráter György - rádöbbent, milyen végzetes hibát követett el – egyesíteni a két országot
1541. dec. 4 hónappal később - gyalui egyezmény - megállapodott Ferdinánddal - átadja a keleti országrészt, ha Ferdinánd felszabadítja Budát, gesztus: átadta a Szent Koronát, Izabella és János Zsigmond kárpótlásul 2 sziléziai hercegséget –
 
1542. Ferdinánd 55 ooo fős sereget Buda felmentésére - 2 hónapig értek Budához - de eredménytelen – nem jól készültek az ostromra
 
1543. 44.45 török hadjáratok - cél: Buda körüli várak - védelmi övezet, a Duna menti hódítások megerősítése
 - Siklós (Perényi Péter vára) ellenállt,
- az erősebb Pécs nyitott kapukkal,
- Esztergom idegen zsoldosokból álló őrsége két hét után szabad elvonulás fejében átadta,
- ellenállás nélkül Tata,
- Székesfehérvár is csak napokig   - a polgárság kirekesztette a belső várból a várkapitányt, Varkocs Györgyöt - halála után kegyelemre megadták magukat,
- a helyi török erők Visegrádot, Hatvant, Nógrádot, Simontornyát, Szeged
1547. 5 éves békét kötött Ferdinánd a törökkel
1551 nyarán a gyalui egyezmény értelmében- Fráter György átadta a keleti részt - Ferdinánd zsoldosokat Erdélybe Castaldo vezetésével 1o ooo - a keleti ország átvételére- „seregnek kevés, követségnek sok”
- Fráter György látszatra törökbarát, fél a török megtorlástól – török támadás – Lippa, Csanád, Temesvár ostroma sikertelen – Csanád visszafoglalása – bőkezű ajándékok – elterelni a figyelmet
 - Castaldo félreérti - Ferdinánd parancsára meggyilkolta Alvincen hálóköntösben breviáriumát olvasva az ország bíborosát - a pápa vizsgálatot - Ferdinánd felmentése
 
1552. Temesvár (Losonczi István), Drégely (Szondi György) eleste, Eger (Dobó István) győzelem.
1566. Szigetvár (Zrínyi Miklós) eleste.
1568. drinápolyi béke. 1568. drinápolyi béke -Miksa (1564-76) - II. Szelim – a Habsburgok évi adót
- 3o év béke, de állandó portyák
 
157o. - János Zsigmond és Miksa is békét - János Zsigmond lemondott a királyi címről, Erdély fejedelme + Partium (csatolt magyarországi részek), fiú örökös nélkül országa a Habsburgokra
 
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés