Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2011. június 6. - 20:30 :: 10906 megtekintés :: Történelem

 Történelem

A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek a második forduló második részében pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.

A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére, és betű karakterrel kezdődjön.

Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival megfelelően kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelező a 4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.

A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.

A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV történelem pályamű(vek)".

Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.

A pályamű elkészítésének szabályai:

         A pályamű terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

         A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az értékeléskor.

         Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

         A pályaművet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.

         A pályamű kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.

A verseny anyaga

A pályamunkák témái:

1. Udvari élet a 14 - 17. századi Magyarországon (bármelyik király, királyné, erdélyi fejedelem vagy főúr udvarának vagy  az udvari élet egy vonatkozásának bemutatása)

Kötelező irodalom:  Kubinyi András: A királyi udvar a késő középkori Magyarországon. In: Idővel paloták. Magyar udvari kultúra a 16 - 17. században. Szerk. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Balassi Kiadó, Bp., 2006. 13 - 32. oldal

 

2. A Rákóczi-szabadságharc emlékezete 1711-1867 

Kötelező irodalom: R: Várkonyi Ágnes: Befejezetlen történelem. In: A Rákóczi-szabadságharc. Szerkesztette R. Várkonyi Ágnes és Kis Domokos Dániel. Nemzet és emlékezet. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 717-742 oldal

 

3. Emléktáblák, emlékművek, szoborsorsok a XX. században lakóhelyemen

 Kötelező irodalom: Prohászka László : Szoborsorsok. Kornétás Kiadó, Bp., 1994. ( Ráday Mihály előszavával) 5- 16.oldal illetve 79-99.oldal és

Pótó János: Az emlékeztetés helyei ( Emlékművek és politika) Osiris Kiadó, Bp.,2003. 11-26.oldal

 

 

 

Első forduló

         Írásbeli (időtartam 180 perc, az elérhető pontszám 100 pont).

         Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintű érettségi vizsga követelményeire épül (a rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1790-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 1920-ig kaphatnak feladatokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészüléshez szükséges szakirodalom a pályamunkák témáinál olvasható.

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Második forduló

Első rész

         Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 60 pont).

         Feladatlap, amely szintén a kétszintű érettségi követelményeire épülő, a magyar és az egyetemes történelem alapvető összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésből áll (a rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 476-tól 1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak feladatokat).

Második rész

         A pályamunka értékelése (elérhető pontszám 80 pont).

         A versenybizottság az értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályamű tartalma, felépítése, anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai követelmények teljesítése.

Harmadik forduló (döntő)

         Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).

         A pályamunka megvédése (elérhető pontszám 20 pont).

         A tanuló adott évfolyamának kétszintű érettségi kompetenciakövetelményeire épülő gondolkodtató kérdések. A rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1711-1914-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói az 1914-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozóan kaphatnak feladatokat.  A versenyzők egy témát és egy tétellapot húznak, melyen a feldolgozást segítő források szerepelnek. Rövid felkészülési időt követően a versenyzők a bizottság előtt ismertetik a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 3-5 perc), majd a téma értelmezéséhez kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 5-8 perc). (elérhető pontszám 40 pont).

 

A verseny szervezése

Az első forduló időpontja: 2011. november 7. (hétfő), 14 óra.

         A fordulót az iskolák bonyolítják le.

         A dolgozatok első részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.

         A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os (minimum 52,5 pont) eredményű. Az általános részben foglaltaknak megfelelően, a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

         A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevő legjobbak második részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az első rész felüljavítását a versenybizottság végzi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

         Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésőbb 2011. december 1-ig értesíti az iskolákat az eredményekről.

A második forduló első részének időpontja: 2012. január 4. (szerda), 10 óra.

         A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a területileg illetékes kormányhivatalokon keresztül az általa kijelölt helyszíneken.

         A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.

         Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2012. január 30-ig értesíti az iskolákat a második forduló első részének eredményeiről, és azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2012. február 22-ig, akiknek a feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

         A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 versenyző kerül.

A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2012. február 22. (szerda)

         A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2012. március 27-ig értesíti az iskolákat az eredményekről.

         A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe jutó versenyzőket.

A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2012. április 17. (kedd)

         A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.

         A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.

 

Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés