Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium
Bethlen - Általános Iskola Bethlen - Gimnázium Bethlen - Keveháza utcai telephely Bethlen - Kincskereső tagiskola
Tanáraink
Közzétételi lista
Ökoiskola

Andromeda Travel

Vida Fitness


Hírek
Szerző: Dudásné Kass Mária @ 2013. június 15. - 22:16 :: 9172 megtekintés :: Történelem

 2.1.6. Történelem

A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy 
kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzőknek a második forduló második részében pályamunkát 
kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyző által jeligeként választott – maximum 8 karakterből álló, minden esetben betűkarakterrel kezdődő – kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére.
Minden pályamunkához egy kisméretű (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyző adataival 
megfelelően kitöltött 5. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
adatközléshez kötelező az 5. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzőknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidő figyelembe 
vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola 
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidőig. A csomagoláson az iskola hosszú 
bélyegzőjén és a címzésen kívül csak a következőket kell feltüntetni: "OKTV történelem  pályamunka/pályamunkák".
Csak azoknak a versenyzőknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második 
fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamunka terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával 
– 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5cm margó). A megadottnál kisebb 
vagy nagyobb terjedelmű pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe 
veszi az értékeléskor. 
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamunkát nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamunka kizárólag a versenyző önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek 
ellenkezőjét állapítja meg, a versenyzőt kizárja a verseny résztvevői közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. A költő-hadvezér Zrínyi Miklós és kortársai (Zrínyi kapcsolata egy vagy több kortársával)
Szakirodalom:
Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. (Magyar História) Gondolat Kiadó, Budapest, 1975. 
104-182. old. 
Hiller István: Zrínyi Miklós. In: 100 portré a magyar történelemből. Nagy Képes Millenniumi 
Arcképcsarnok. Rubicon-Aquila Könyvek, Budapest, 1999. 106-110. old.
Bene Sándor: Zrinyi Miklós. In. Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. XIII. k. Balassi Kiadó, Budapest, 
2012. 206-222. old.
2. Magyarország a francia háborúk korában - társadalom, gazdaság, művelődés (1792-1815)
Szakirodalom:
Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867. História - Holnap Kiadó, Bp., 2001. 137-178. 
(Első kiadása: Háttér Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1990. 175-219. old.)
Csorba László: A tizenkilencedik század története. Magyar Századok. Pannonica, Bp., 2000. 9-72.old.
3. Az első világháború a helyi sajtóban (1914-1918) és a népi emlékezetben
Szakirodalom:2
Ormos Mária: Világháború és forradalmak 1914-1919. Magyarország története 17. Kossuth Kiadó. Bp., 
2009. 8-43. old. (Ebook-ként is hozzáférhető)
Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország I. világháborús képes albuma. Scolar Kiadó, 
Bp., 2003. 7-47. old.
Első forduló
– Írásbeli (időtartam 180 perc, az elérhető pontszám 100 pont).
o Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintű érettségi vizsga követelményeire épül (a rendes érettségi 
vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1790-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyamok 
tanulói 1920-ig kaphatnak feladatokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az 
utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészüléshez szükséges szakirodalom a pályamunkák témáinál 
olvasható.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló 
Első rész
– Írásbeli (időtartam 240 perc, elérhető pontszám 60 pont).
o Feladatlap, amely szintén a kétszintű érettségi követelményeire épülő, a magyar és az egyetemes 
történelem alapvető összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésből áll (a rendes érettségi 
vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 476-tól 1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevő 
évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak feladatokat).
Második rész
– A pályamunka értékelése (elérhető pontszám 80 pont).
o A versenybizottság az értékelésekor a következő szempontokat veszi figyelembe: a pályamunka
tartalma, felépítése, anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai 
követelmények teljesítése.
Harmadik forduló (döntő) 
– Szóbeli (elérhető pontszám 60 pont).
o A pályamunka megvédése (elérhető pontszám 20 pont).
o A tanuló adott évfolyamának kétszintű érettségi kompetenciakövetelményeire épülő gondolkodtató 
kérdések. A rendes érettségi vizsga tanévét megelőző évfolyamok tanulói 1711-1914-ig, a rendes 
érettségi vizsgát tevő évfolyamok tanulói az 1914-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozóan 
kaphatnak feladatokat. A versenyzők egy témát és egy tétellapot húznak, melyen a feldolgozást 
segítő források szerepelnek. Rövid felkészülési időt követően a versenyzők a bizottság előtt 
ismertetik a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 3-5 perc), majd a téma értelmezéséhez kapcsolódó, a 
bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 5-8 perc). 
(elérhető pontszám 40 pont).
A verseny szervezése
Az első forduló időpontja: 2013. november 4. (hétfő), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok első részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási-
értékelési útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes 
küldeményként postára adni), amelyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os 
(minimum 52,5 pont) eredményű. Az általános részben foglaltaknak megfelelően, a határidő betartását a 
postabélyegző (kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal 
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevő legjobbak 
második részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az első rész 
felüljavítását a versenybizottság végzi a központi javítási-értékelési útmutató alapján, és meghatározza a 
továbbjutás ponthatárát.3
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerén (ADAFOR) keresztül legkésőbb 2013. 
december 2-áig értesíti az iskolákat az eredményekről.
A második forduló első részének időpontja: 2014. január 7. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs rendszerén (ADAFOR) keresztül 2014. február 3-áig
értesíti az iskolákat a második forduló első részének eredményeiről, és azoknak a versenyzőknek a 
pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy tértivevényes küldeményként
postára adni) 2014. február 20-áig, akiknek a feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott 
pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelően a határidő betartását a postabélyegző 
(kézbesítőkönyv) igazolja. A határidő után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás 
nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 
versenyző kerül.
A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára 
adásának) határideje: 2014. február 20. (csütörtök)
– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az OKTV adminisztrációs 
rendszerén (ADAFOR) keresztül 2014. március 25-éig értesíti az iskolákat az eredményekről.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma 
alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntőbe 
jutó versenyzőket.
A harmadik forduló (döntő) időpontja: 2014. április 15. (kedd)
– A döntőt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján 
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntő (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a 
helyezést.
Biológia Ének Fizika Földrajz
Kémia Matematika Történelem Irodalom
Angol Német Francia Informatika
Testnevelés Társadalomismeret

Elektronikus ellenőrzőkönyv

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Ökoiskola

Felvételi információs központ

Iskolai étkezés