Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskola Kincskereső Tagiskola

Gimnáziumi felvételi tájékoztató

2023. október 3.
Megjelent a 2024-2025-ös tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatónk

A 2024/2025-ös tanévben indítandó tanulócsoportok és tagozatkódok

7. A és 7. B osztály: általános tantervű, hat évfolyamos képzés

 • Tanulmányi terület: 0001
 • Tagozatkód: 06
 • Felvehető létszám: osztályonként 30 fő
 • Első idegen nyelv: angol, német
 • Második idegen nyelv: a 9. osztályban lép be: angol; német; francia

Ismertető

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban 1991-ben indult a hatosztályos gimnáziumi képzés két párhuzamos osztállyal. A 2023/2024-es tanévben is két hetedik osztályt indítunk.

Elsősorban azoknak, az általános iskolák hatodik osztályát végző tanulóknak a jelentkezését várjuk, akiknek az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi bizonyítványa alapján a tanulmányi átlaga eléri a legalább 4,4-es eredményt. Előnyt jelent, ha valamely tantárgyi területen kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Pedagógiai programunk két pillére: a differenciált képzés és az egyéni bánásmód.  A hagyományos osztályfőnökökkel szemben iskolánkban évfolyamfelelősi rendszer működik.  Ők pedagógusi végzettségű, saját szaktárgyukat csak csökkentett óraszámban tanító kollégák, akiknek alacsonyabb számú szaktárgyi órájuk mellett tágabb időkeret áll rendelkezésükre a diákokkal, szülőkkel, szaktanárokkal való személyes kapcsolattartásra, egyéb foglalkozások tartására. Kiemelkedő szerepük van a rájuk bízott serdülők személyiségformálásában, önismeretük, reális énképük kialakításában.  Mentorként segítik tanítványaikat a mindennapokban és a szabadidő hasznos eltöltésében is.

Intézményünk célja, hogy mindenki képességeinek megfelelő ütemben haladhasson, és így tudja teljesíteni a kétszintű érettségi vizsgák követelményeit. Ezért a minden diák számára kötelező egységes és a differenciált képzés egymás melletti megvalósítását kínáljuk a nálunk tanulóknak. Diákjaink – a továbbtanulási szándékuknak megfelelő tudományterületen – a gimnáziumi alapismereteket meghaladó tájékozottságra tehetnek szert. Fontosnak tartjuk, hogy ebben az örökké változó világban a felnövekvő nemzedék megtalálja a helyét, képes legyen a társadalom új realitásaihoz alkalmazkodni.

Infokommunikációs eszközeink évről-évre bővülnek, melyeket egyre szélesebb körben tudunk alkalmazni az oktatás számos területén. Képzési rendszerünk és szakmailag jól felkészült, gyermekközpontú szemlélettel rendelkező tantestületünk sokoldalú tudás elsajátításában segíti az itt tanulókat. Az elmúlt évek fejlesztő munkájának eredményeit igazolják diákjaink kétszintű érettségi rendszerben nyújtott teljesítményei, valamint a kiemelkedően jó továbbtanulási statisztikák.

Intézményünk 1992-től Örökös Ökoiskola. A természet-és környezetvédelem, valamint a környezettudatos nevelés kiemelt helyet kapott az iskola Pedagógiai Programjában, és mindennapi gyakorlatában is. A 2011-2012-es tanévtől az ELTE külső gyakorlóhelye és partnerintézménye lett iskolánk.  A 2015-16-os tanévben évfolyamfelelősi rendszerünk és ökológiai terepgyakorlataink évtizedes hagyományai alapján Referencia-intézményi minősítést kaptunk.

A Bethlenbe járó diákok rendkívül gazdag gimnáziumi éveket mondhatnak magukénak.  A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését biztosítja iskolánkban a számtalan szakkör, tehetséggondozó foglalkozás, kamarakórus, színjátszókör, sportfoglalkozás, terepgyakorlat, külföldi utazás, tábor és kirándulás. Biztonságos, közlekedési szempontból jól megközelíthető, barátságos iskolaépületben tanulhatnak itt a diákok akár hattól tizennyolc éves korig.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt harminc év alatt eredményeivel és légkörével népszerű, keresett intézmény lett.

 

Differenciált képzés

Pedagógiai szempontból két korosztályt különböztetünk meg:

Alapozó évek (7-8-9 évfolyamok)   Differenciálódás évei (10-11-12 évfolyamok)
Idegen nyelvekből normál és intenzív csoportok alakulnak, matematika tantárgyból csoportbontás      

Humán és reálcsoportok

Felkészülés a kétszintű érettségire

A differenciálódás szempontjai: a tanuló érdeklődési köre és az addig elért eredményei alapján kiválaszthatja, hogy melyik differenciált foglalkozáson, ill. képzésen kíván részt venni.

Kötelezően differenciált foglalkozások: szervesen kapcsolódnak a tanítási anyaghoz, és azok differenciált szintű oktatását valósítják meg; beépülnek a délelőtti képzés órarendjébe. Az alapozó évek végére spontán kialakulnak a felső évfolyamokon már tudatosan működő humán és reálcsoportok. Ez azt jelenti, hogy a 10. évfolyamtól a humán, a reál, és a normál tematika szerinti továbbhaladásra van lehetősége tanulóinknak.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: A differenciált órák további felkészítő foglalkozásokkal egészülnek ki.  A kialakult humán-, ill. reálcsoportok, valamint a különböző emeltszintre felkészítő órák, választható nyelvórák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a legérdeklődőbb és legszorgalmasabb diákjaink emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, és egyúttal a nyelvvizsgára is felkészüljenek.

Választható tantárgyak: ezeken a foglalkozásokon a részvétel fakultatív. Ha valaki választotta ezt az órát, akkor épp úgy kötelező lesz számára egész éven át, mint bármely más tanítási óra.  Ezek az órák többnyire az első órákban vannak. A tanulók félévkor és a tanév végén is osztályzatot kapnak.

Egyéb foglalkozások: Elsősorban a délelőtti óráktól független, valamely érdeklődési kör köré szerveződő csoportok (pl. színjátszó-kör, kórus). A foglalkozások alkalmával külön figyelmet fordítunk a képességfejlesztésre és a tehetséggondozásra. A jelentkezés – a meghirdetéstől függően – fél vagy egész éves részvételt jelent.

Iskolánkban az idegen nyelv oktatását kiemelten kezeljük.  Célunk, hogy diákjaink kommunikációképes nyelvtudással rendelkezzenek és minél több emelt szintű érettségi- és nyelvvizsga megszerzésére kerüljön sor a 12. évfolyam befejezéséig.

A sikeres nyelvtanulást bontott csoportok segítik: normál-intenzív szintű, ill. háromszintű bontás az angolt első idegen nyelvként tanulók számára.

A második idegen nyelv tanulása a 9. évfolyamon lép be.  Számos kulturális program, külföldi utazás, témahét, külföldiekkel való személyes találkozó, nyelvvizsga előkészítő és lehetséges tanulóink versenyfelkészítése is hozzájárul az eredményes nyelvtanuláshoz. A német nyelvet tanulókat két csoportban osztjuk.

heti
óraszámok

1. idegen nyelv
angol, német

2. idegen nyelv
angol, német, francia

7. évfolyam 5 -
8. évfolyam 5 -
9. évfolyam 5 3
10. évfolyam 5 3
11. évfolyam 5 3
12. évfolyam 5 3

Vizsgarendszerünk

10. évf. (félév) 10. évf. (év vége) 12. évf. (ősz) 12. évf. (félév)
matematika szóbeli vizsga komplex természet- tudományos vizsga 2. idegen nyelv szóbeli vizsga kisérettségi: magyar, történelem, matematika

 

Iskolai nyílt nap

Látogassa meg iskolánkat, hogy személyesen is megtapasztalhassa a Bethlen hangulatát!

Az iskolai nyílt nap regisztráció-köteles, az esemény előtt tájékozódjon a honlapunkon!

 • 2023. november 5-től: Regisztráció a nyílt napra. Figyelje a honlapunkat!
 • 2023. november 15.:
  • 08:00 - 08:45: Közös tájékoztató az aulában
  • 09:00 - 11:45: 3 választható tanítási óra látogatható
 • 2023. november 16.
  • 08:00 - 11:45: 4 választható tanítási óra látogatható

 

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

 • 2023. november 30. csütörtök: a központi írásbeli vizsgára a jelentkezési lapok beérkezésének határideje

Kérjük, eddig az időpontig juttassák el iskolánkba a jelentkezési lapokat az ügyfélkapun keresztül vagy személyesen a titkárságra, illetve postai úton az iskola címére!

Ez csak a központi felvételire való jelentkezésre szolgál, nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal!

 

Központi írásbeli felvételi vizsga

 • 2024. január 20-án, 10:00-kor a gimnázium épületében: 1115 Budapest, Bartók Béla út 141.

FIGYELEM! Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést!

A vizsga két részből áll: egy 45 perces központilag összeállított egységes szövegértés feladatsor, majd egy 45 perces, szintén egységes matematika feladatsor megoldása.

A különleges bánásmódot igénylő tanulóknál a 2011.  évi  CXC.  tv.  4.§ 3. és 25.  pontja szerint járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján, a szülő kérésére az Igazgató egyénileg bírálja el, hogy milyen könnyítéseket (pl.: hosszabb felkészülési időt, segédeszköz használatát, stb.) engedélyez.  A különleges bánásmód elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértőivélemény másolatát és kérjük a Szülőket, hogy az iskolával vegyék fel a kapcsolatot jóval a felvételi vizsga előtt!

 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák

 • 2024. január 30. 14:00-tól

A pótló írásbeli vizsgán csak azok a diákok vehetnek részt, akik nekik fel nem róható ok  –  pl.:  orvos  által  igazolt  betegség  –  miatt  előzőleg  nem tudtak a rendes írásbeli vizsgán megjelenni.

 

Vizsga eredmények

 • 2024. február 5. 8:00-16:00

Írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése és a vizsga eredményét igazoló lapok átvétele 2024. február 5-én lesz. Ezt követően tesszük közzé az írásbeli eredményeket honlapunkon, ill. iskolánk hirdetőtábláján.

A dolgozatok javításával kapcsolatos esetleges fellebbezés benyújtásának határideje:

 • 2024. február 6. (kedd) 16:00 óra.

Hivatalos értesítés – az Oktatási Hivatal által meghatározott módon – az írásbeli felvételi vizsga eredményeiről: 2024. február 09-ig megtörténik.

 

Szóbeli felvételire előkészítő foglalkozások

 • 2024. február 7. 15:00 - 17:00
 • 2024. február 14. 15:00 - 17:00
 • 2024. február 21. 15:00 - 17:00
 • 2024. február 28. 15:00 - 17:00

Az előkészítő foglalkozások a matematika és a szövegértés témaköreivel foglalkoznak 1-1 órában. Ezekre azokat a diákokat várjuk, akik hozzánk szeretnének járni. Jelentkezni a honlapon lehet majd 2024. január 15-étől! Az egyes foglalkozások térítésmentesek, de az Alapítványunk minden támogatást köszönettel elfogad.

 

Jelentkezési lapok beérkezésének határideje

 • 2024. február 21.

A hozzánk jelentkező diákok felvételi lapjainak legkésőbb 2024. február 21-ig be kell érkezniük! Kérjük, eddig az időpontig juttassák el iskolánkba a jelentkezési lapokat ügyfél kapun keresztül, vagy személyesen a titkárságra, vagy postai úton az iskola címére!

 

Szóbeli meghallgatások

 • 2024. március 6-tól

Legkésőbb 2024. február 28-ig közzétesszük a szóbeli vizsgára behívottak névsorát, a meghallgatások pedig 2024. március 6-án kezdődnek. A honlapra már 2024. február 26-án elkezdjük feltenni a biztos szóbelizők nevét és a meghallgatásuk időpontját. Szóbeli vizsgára csak az első 200 legjobb eredményt elért diákot hívjuk be.

 

Felvételi pontszámítás

Gimnáziumi osztályainkba évek óta többszörös túljelentkezés van, ezért a pontszámok kialakításánál három összetevőt veszünk figyelembe:

vizsgarész tantárgyak elérhető pontszám
egységes írásbeli felvételi matematika 50
szövegértés 50
hozott pontok (ötödikes év végi és hatodikos félévi osztályzatok összege) magyar nyelv és irodalom 10
matematika 10
történelem 10
természettudomány (választott) 10
idegen nyelv 10
szóbeli felvételi szövegértés, magyar 20
matematika 20
önálló bemutatkozás 10
ÖSSZESEN ELÉRHETŐ   200

Amennyiben a jelentkező tantárgyi jegyet nem kap matematikából vagy magyarból, akkor összpontszámát a meglévő jegyek arányosításával számoljuk ki.

A különleges bánásmódot igénylő tanuló felmentést kap az adott tantárgy írásbeli része alól és az ő pontszámait is arányosítjuk a megszerezhető összpontszám figyelembevételével.

 

További fontos időpontok

 • 2024. március 22.: Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
 • 2024. április 8-10.: Tanulói adatlapok módosításának lehetősége
 • 2024. május 2.: Felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőnek
 • 2024. június 26-28.: A felvételt nyert tanulók beiratkozása

Az alábbi link segítségével az oktatas.hu oldaláról is tájékozódhatnak: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf

Minden jelentkező diáknak sikeres felvételizést kívánunk!