Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskola Kincskereső Tagiskola

Gimnáziumi felvételi

2020. szeptember 25.
Fogadják szeretettel hatosztályos gimnáziumunk részletes felvételi tájékoztató anyagát. A pandémiás helyzet miatt a nyílt órák elmaradnak. Helyettük, november közepétől, kisfilmek segítségével fogunk Önöknek lehetőséget adni arra, hogy az iskola életébe bepillanthassanak.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnáziumban 1991-ben indult a hatosztályos gimnáziumi képzés két párhuzamos osztállyal. A 2021/2022-es tanévben is két hetedikes osztályt indítunk.

Elsősorban azoknak, az általános iskolák hatodik osztályát végző tanulóknak a jelentkezését várjuk, akiknek az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi bizonyítványa alapján a tanulmányi átlaga eléri a legalább 4,2-es eredményt. Előnyt jelent, ha valamely tantárgyi területen kimagasló teljesítményt nyújtottak.

Pedagógiai programunk két pillére: a differenciált képzés és az egyéni bánásmód. A hagyományos osztályfőnökökkel szemben iskolánkban évfolyamfelelősi rendszer működik. Ők pedagógusi végzettségű, saját osztályaikban szaktárgyat nem, vagy csak kevés óraszámban tanító kollégák, akiknek alacsonyabb számú szaktárgyi órájuk mellett tágabb időkeret áll rendelkezésükre a szülőkkel, szaktanárokkal, diákokkal való személyes kapcsolattartásra, egyéb foglalkozások tartására. Kiemelkedő szerepük van a rájuk bízott serdülők személyiségformálásában, önismeretük, reális énképük kialakításában. Mentorként segítik tanítványaikat, a mindennapokban és a szabadidő hasznos eltöltésében egyaránt.

Intézményünk célja, hogy mindenki képességeinek megfelelő ütemben haladhasson, és így tudja teljesíteni a kétszintű érettségi vizsgák követelményeit. Ezért a minden diák számára kötelező egységes és a differenciált egyéni képzés egymás melletti megvalósítását kínáljuk a nálunk tanulóknak. Diákjaink – a továbbtanulási szándékuknak megfelelő tudományterületen – a gimnáziumi alapismereteket meghaladó tájékozottságra tehetnek szert. Fontosnak tartjuk, hogy ebben az örökké változó világban a felnövekvő nemzedék megtalálja a helyét, képes legyen a társadalom új realitásaihoz alkalmazkodni.

Infokommunikációs eszközeink évről évre bővülnek, melyeket egyre szélesebb körben tudunk alkalmazni az oktatás számos területén. Képzési rendszerünk és szakmailag jól felkészült, gyermekközpontú szemlélettel rendelkező tantestületünk sokoldalú tudás elsajátításában segíti az itt tanulókat. Az elmúlt évek fejlesztő munkájának eredményeit igazolják diákjaink kétszintű érettségi rendszerben nyújtott teljesítményei, valamint a kiemelkedően jó továbbtanulási statisztikák.

Intézményünk 1992-től Környezetvédelmi Oktatóközpont és 2015-től Örökös Ökoiskola. A természet- és környezetvédelem, valamint a környezettudatos nevelés kiemelt helyet kapott az iskola Pedagógiai Programjában és mindennapi gyakorlatában is. A 2015/16-os tanévben évfolyamfelelősi rendszerünk és ökológiai terepgyakorlataink évtizedes hagyományai alapján Referencia-intézményi minősítést kaptunk. A 2011/2012-es tanévtől az ELTE külső gyakorlóhelye lett iskolánk.

A Bethlenbe járó diákok rendkívül gazdag gimnáziumi éveket mondhatnak magukénak. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését biztosítja iskolánkban a számtalan szakkör, tehetséggondozó foglalkozás, kamarakórus, színjátszókör, sportfoglalkozás, terepgyakorlat, külföldi utazás, tábor és kirándulás. Biztonságos, közlekedési szempontból jól megközelíthető, barátságos iskolaépületben tanulhatnak itt a diákok, akár hattól tizennyolc éves korukig.

A Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium az elmúlt, több mint húsz év alatt eredményeivel és légkörével népszerű, keresett intézmény lett.

Differenciált képzés

Pedagógiai szempontból két korosztályt különböztetünk meg:

  • Alapozó évek (7-8-9 évfolyamok): idegen nyelvből normál és intenzív csoportok alakulnak, matematika tantárgyból csoportbontás
  • Differenciálódás évei (10-11-12 évfolyamok): humán és reálcsoportok, felkészülés a kétszintű érettségire

A differenciálódás szempontjai: a tanuló érdeklődési köre és az addig elért eredményei alapján a diák kiválaszthatja, hogy melyik differenciált foglalkozáson, ill. képzésen kíván részt venni.

Kötelezően differenciált foglalkozások: szervesen kapcsolódnak a tanítási anyaghoz, és azok differenciált szintű oktatását valósítják meg; beépülnek a délelőtti képzés órarendjébe. Az alapozó évek végére spontán kialakulnak a felső évfolyamokon már tudatosan működő humán- és reálcsoportok. Ez azt jelenti, hogy a 10. évfolyamtól a humán, a reál és a normál tematika szerinti továbbhaladásra van lehetősége tanulóinknak.

Emelt szintű érettségire való felkészítés: A differenciált órák további felkészítő foglalkozásokkal egészülnek ki. A kialakult humán-, ill. reálcsoportok, valamint a különböző emelt szintre felkészítő órák, választható nyelvórák teremtik meg a lehetőséget arra, hogy a legérdeklődőbb és legszorgalmasabb diákjaink emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, és egyúttal a nyelvvizsgára is felkészüljenek.

Választható tantárgyak: ezeken a foglalkozásokon a részvétel fakultatív. Ha valaki ezt az órát választotta, akkor éppúgy kötelező lesz számára egész éven át, mint bármely más tanítási óra. Ezek az órák nem feltétlenül kapcsolódnak a délelőtti tanításhoz, többnyire az ebédszünet utáni időszakban tartjuk meg őket. A tanulók félévkor és a tanév végén is osztályzatot kapnak.

Egyéb foglalkozások: Elsősorban a délelőtti óráktól független, valamely érdeklődési kör köré szerveződő csoportok (pl. színjátszókör, kórus). A foglalkozások alkalmával külön figyelmet fordítunk a képességfejlesztésre és a tehetséggondozásra. A jelentkezés – a meghirdetéstől függően – fél vagy egész éves részvételt jelent.

Iskolánkban az idegen nyelv oktatását kiemelten kezeljük. Célunk, hogy diákjaink kommunikációképes nyelvtudással rendelkezzenek, és minél több emelt szintű érettségi- és nyelvvizsga megszerzésére kerüljön sor a 12. évfolyam befejezéséig.

A sikeres nyelvtanulást bontott csoportok segítik: normál-intenzív szintű, ill. háromszintű bontás az angolt első idegen nyelvként tanulók számára. A második idegen nyelv tanulása a 9. évfolyamon lép be. Számos kulturális program, külföldi utazás, témahét, külföldiekkel való személyes találkozó, nyelvvizsga-előkészítő és tehetséges tanulóink versenyfelkészítése is hozzájárul az eredményes nyelvtanuláshoz. A német nyelvet tanulókat két csoportba osztjuk.

Iskolai nyílt nap - ELMARAD

Iskolánk honlapján található kisfilmjeink segítségével bepillantást nyerhet a Bethlen életébe! Jelentkezzen be az online tájékoztatóra is!

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

Jelentkezni a http://www.oktatas.hu/ honlapról kitöltött és kinyomtatott jelentkezési lap benyújtásával lehet!

Központi írásbeli vizsgára a jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2020. december 4. (péntek)

Kérjük, eddig az időpontig juttassák el iskolánkba a jelentkezési lapokat személyesen a titkárságra, vagy postai úton az iskola címére! Kérjük, hogy akinek különleges bánásmódot igényló határozata van, azt minél hamarabb juttassa el a jelentkezési lappal és egy szülői kérelemmel együtt, melyben részletezik, hogy mit kérnek felvételiző gyermekük számára!

Figyelem! Ez csak a központi felvételire való jelentkezésre szolgál, nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal!

Központi írásbeli felvételi vizsga

2021. január 23-án, 10:00-kor a gimnázium épületében: 1115 Budapest, Bartók Béla út 141.

FIGYELEM! Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést!

A vizsga két részből áll: egy 45 perces, központilag összeállított, egységes szövegértés feladatsor, majd egy szintén 45 perces, egységes matematika feladatsor megoldásából.

A különleges bánásmódot igénylő tanulóknál a 2011. évi CXV. tv. 4.§ 3. és 25. pontja szerint járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján, a szülő kérésére az Igazgató egyénileg bírálja el, hogy milyen könnyítéseket (pl.: hosszabb felkészülési időt, segédeszköz használatát stb.) engedélyez. A különleges bánásmód elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát, és kérjük a Szülőket, hogy jóval a felvételi vizsga előtt vegyék fel a kapcsolatot az iskolával!

Pótló írásbeli felvételi vizsgák: 2021. január 28. 14:00-tól. A pótló írásbeli vizsgán csak azok a diákok vehetnek részt, akik számukra fel nem róható ok – pl.: orvos által igazolt betegség – miatt előzőleg nem tudtak a rendes írásbeli vizsgán megjelenni.

Vizsgaeredmények: az írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése és a vizsga eredményét igazoló lapok átvétele 2021. január 29-én lesz. Ezt követően tesszük közzé az írásbeli eredményeket honlapunkon, ill. iskolánk hirdetőtábláján.

A dolgozatok javításával kapcsolatos esetleges fellebbezés benyújtásának határideje: 2021. február 2. (kedd) 16:00 óra.

Hivatalos értesítés határideje – az Oktatási Hivatal által meghatározott módon – az írásbeli felvételi vizsga eredményeiről: 2021. február 8.

Szóbeli felvételire előkészítő foglalkozások

Az előkészítő foglalkozások a matematika és a szövegértés témaköreivel foglalkoznak 1-1 órában. Ezekre azokat a diákokat várjuk, akik hozzánk szeretnének járni. Az egyes foglalkozások térítésmentesek, de az Alapítványunk minden támogatást köszönettel elfogad.

  • 2021. január 27. 15:00-17:00
  • 2021. február 3. 15:00-17:00
  • 2021. február 10. 15:00-17:00
  • 2021. február 17. 15:00-17:00

Jelentkezés gimnáziumunkba

Jelentkezési lapok beérkezésének határideje: a hozzánk jelentkező diákok felvételi lapjainak legkésőbb 2021. február 19-ig be kell érkezniük! Kérjük, eddig az időpontig juttassák el iskolánkba a jelentkezési lapokat személyesen a titkárságra, vagy postai úton az iskola címére!

Szóbeli meghallgatások: legkésőbb 2021. február 22-én közzétesszük a szóbeli vizsgára behívottak névsorát, a meghallgatások pedig 2021. február 24-én kezdődnek.

Felvételi pontszámítás

Gimnáziumi osztályainkba évek óta túljelentkezés van, ezért a pontszámok kialakításánál három összetevőt veszünk figyelembe:

vizsgarész tantárgyak elérhető pontszám
egységes írásbeli felvételi matematika 50
szövegértés 50
hozott pontok
(5-es évvégi és 6-os félévi osztályzatok összege)
magyar nyelv és irodalom 10
matematika 10
történelem 10
természettudomány 10
idegen nyelv 10
szóbeli felvételi 50
összesen 200

vizsgarész tantárgyak elérhető pontszám egységes írásbeli felvételi matematika 50 szövegértés 50 hozott pontok (ötödikes év végi és a hatodikos félévi osztályzatok összege) magyar nyelv és irodalom 10 matematika 10 történelem 10 természettudomány (választott) 10 idegen nyelv 10 szóbeli felvételi 50 ÖSSZESEN ELÉRHETŐ: 200

Amennyiben a jelentkező tantárgyi jegyet nem kap matematikából vagy magyarból, akkor a két tantárgy közül annak a jegyét duplázzuk meg, amelyből érdemjegyet kapott.

Ha a különleges bánásmódot igénylő tanuló felmentést kap az egyik tantárgy írásbeli része alól, akkor az általa megszerezhető összpontszámot arányosítjuk a maximálisan elérhető 200 ponthoz.

További fontos időpontok

  • 2021. március 16. – Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala
  • 2021. március 19–20. – Tanulói adatlapok módosításának lehetősége
  • 2021. április 30. – Felvételről vagy elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőnek
  • 2021. június 22–24. – A felvételt nyert tanulók beiratkozása