Bethlen Gábor
Általános Iskola és Gimnázium
Montessori Tagiskola Kincskereső Tagiskola

Panaszkezelés Panaszkezelési szabályzat

2024. január 1.
Az alábbiakban a Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium panaszkezelési szabályzatát olvashatják

                     

Panaszkezelési Szabályzat

Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium

 

Panaszkezelési rend az iskolában

A panaszkezelési rendünk célja, hogy a panaszkezelés során a jogszabályok és az iskola belső szabályzatai által szabályozott rendet betartsuk és betartassuk. Panaszkezelésünk során figyelembe vesszük szabályzatainkat, az Nkt.-t és végrehajtási rendeleteit, valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényt.

 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

A panaszkezelés során arra törekszünk, hogy a felvetődött problémák, panaszok az iskolán belül megfelelő szinten rendeződjenek.

A panaszkezelés rendje azokat a folyamatokat érinti, amelyek nem kerültek szabályozásra az iskola házirendjében, SZMSZ-ében.

 

Az iskola tanulóit, törvényes képviselőit, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti meg.

 Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskolaköteles, illetve nem tanköteles, de jogviszonyban álló tanuló, annak szülője, vagy az intézménnyel munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult intézkedésre.

A panasz jogosságát, a körülményeket az intézmény vezetője vagy helyettesei kötelesek megvizsgálni.

Jogossága esetén kötelesek az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény vezetőjénél, sikertelenség esetén a Dél-Budai Tankerületi Központnál intézkedést kezdeményezni.

1. Panaszkezelés lépcsőfokai

1. Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz/ évfolyamfelelőshöz fordul.

2. Az osztályfőnök/évfolyamfelelős kezeli a problémát, vagy az intézményvezető helyettesekhez fordul.

3. Az intézményvezető helyettes kezeli a problémát, vagy az intézményvezetőhöz fordul.

4. A panasztevő az intézményvezetőhöz fordul.

5. Az intézményvezető kezeli a problémát, vagy a panasztevő a Dél-Budai Tankerületi Központhoz fordul.

2. Formális panaszkezelési eljárás

A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik:

személyese illetve telefonon (06-1-203-89-32)

írásban (Bp. 1115 Bartók Béla út 141.) elektronikusan (az iskola honlapján közzétett elérhetőségeken)

A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz/évfolyamfelelőshöz fordul. Az osztályfőnök/évfolyamfelelős aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.Jogos panasz esetén az osztályfőnök/évfolyamfelelős egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Abban az esetben, ha az osztályfőnök/évfolyamfelelős nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az intézményvezető helyettes felé. Az intézményvezető helyettes jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.

Abban az esetben, ha az intézményvezető helyettes nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az intézményvezető felé. Az igazgató 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.

Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik mennyire vált be a javasolt megoldás. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé.

Az iskola intézményvezetője a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült. A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem jogos, akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal. Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a panaszossal. Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást szóban vagy írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult. 

Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a felelős, hogy mennyire vált be a javasolt megoldás. Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg sem a felelős, sem az intézményvezető közreműködésével, akkor az intézményvezető a fenntartó felé jelez. 15 munkanapon belül az iskola intézményvezetője a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére írásban is. Ezután, a fenntartó képviselője, és az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik, hogy mennyire vált be a javasolt megoldás. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a megoldást írásban rögzítik az érintettek. Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most már csak oda fordulhat.

Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.

 

Heztl Andrea

intézményvezető

Ph

 

                                             

          Ekler Attiláné                                                                                          Pluhár István

                          Szülői Szervezet képviselője                                                               Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

Melléklet

 

Panaszkezelési Nyilvántartó Lap

Panasztétel időpontja:

Panasztevő neve:

Panasztevő beosztása:

Panaszt fogadó neve:

Panasz fogadó beosztása:

Panasz leírása:

Kivizsgálás módja:

Kivizsgálás eredménye:

Szükséges intézkedés:

Végrehajtásért felelős neve:

Panasztevő tájékoztatásának időpontja:

Budapest, 20

 

……………………………………………………                           …………………………………………………………..

     intézményvezető-helyettes                                                    intézményvezető